Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias da Educación
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Educación Social
 Competencias do título


Tipo A Código Competencias do título Específicas
  A1 Coñecer os campos da educación social e recoñecer novos ámbitos emerxentes.
  A2 Comprender os supostos e fundamentos históricos, pedagóxicos, psicolóxicos e sociolóxicos da acción socioeducativa e os seus ámbitos de actuación, valorando as súas implicacións.
  A3 Analizar as políticas de benestar social e a lexislación que sustentan os procesos de acción socioeducativa.
  A4 Distinguir os estadios evolutivos das persoas, e interpretar as súas implicacións educativas.
  A5 Identificar e analizar os factores contextuais que afectan os procesos de intervención socioeducativa.
  A6 Seleccionar diferentes métodos e técnicas para a planificación e avaliación de programas e servizos.
  A7 Aplicar metodoloxías educativas e dinamizadoras da acción socioeducativa.
  A8 Detectar factores de vulnerabilidade, de exclusión e de discriminación social que dificulten a inclusión social, escolar e laboral de persoas e colectivos
  A9 Deseñar e desenvolver proxectos, programas e servizos nos diferentes campos de intervención profesional promovendo a participación e o desenvolvemento comunitario.
  A10 Analizar, difundir, orientar e desenvolver procesos de promoción cultural.
  A11 Observar, analizar, interpretar procesos de mediación social, cultural e educativa.
  A12 Mediar en situacións de risco e conflito.
  A13 Deseñar e levar a cabo proxectos de investigación elementais aplicables aos diferentes campos de intervención.
  A14 Identificar e emitir xuízos razoados sobre problemas socioeducativos para mellorar a práctica profesional.
  A15 Elaborar e xestionar medios e recursos para a intervención socioeducativa.
  A16 Comprender a traxectoria da Educación Social e a configuración do seu campo e identidade profesional.
  A17 Formar axentes de intervención socioeducativa e comunitaria.
  A18 Dirixir e coordinar planos e proxectos socioeducativos.
  A19 Asesorar e supervisar programas, planos, proxectos e centros socioeducativos.
  A20 Desenvolver unha disposición favorable ao traballo en contornos multiculturais e plurilingüísticos.
  A21 Deseñar e implementar procesos de avaliación de programas e estratexias de intervención socioeducativa en diversos contextos.
  A22
Tipo B Código Competencias do título Básicas / Xerais
  B1 Elaborar, analizar, sintetizar, valorar e transmitir criticamente a información.
  B2 Redactar e presentar informes técnicos, memorias, regulamentos ou calquera outro documento básico que contribúa a regular a acción socioeducativa.
  B3 Xerar a cultura profesional colaborativa, fomentando o traballo en rede e integrándose en grupos interdisciplinares con iniciativa e responsabilidade.
  B4 Deseñar e impulsar espazos socioeducativos en contextos de diversidade atendendo á igualdade de xénero, á equidade e respecto aos dereitos humanos, favorecendo o empoderamento das persoas e colectivos ubicados en situacións de desvantaxe social.
  B5 Capacidade de mostrar actitudes coherentes coas concepcións éticas e deontolóxicas propias da profesión.
  B6 Adquirir e dominar habilidades comunicativas que permitan transmitir información, ideas e propostas a diversas audiencias.
Tipo C Código Competencias do título Transversais / Nucleares
  C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
  C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes