Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias da Saúde
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Terapia Ocupacional
 Asignaturas
  Ergonomía, Accesibilidade, Deseño Universal e Adaptación Funcional
   Avaliación
Metodoloxías Competencias / Resultados Descrición Cualificación
Sesión maxistral A2 A8 A19 B3 B31 C4 Avaliación na modalidade de Proba mixta. 0
Aprendizaxe colaborativa A2 A8 A11 A12 A19 B6 B8 B24 C1 C4 Avaliación continua:
- Rúbrica de avaliación do alumno polos profesores da materia: Pousada García e Santos del Riego, salvo excepción motivada ou necesidade sobrevida. A rúbrica presentarase ao comezo do curso.

A avaliación do alumno / docente avaliará:
- O traballo individual realizado e presentado individualmente por cada alumno, segundo o sorteo do tema e cronograma que se realizará e publicará ó comenzo da materia para o alumnado integrante dos tres grupos de Docencia Interactiva (GDI1, GDI2, GDI3) coa presenza de dous profesores (tribunal). (3 puntos)
- A participación proactiva do alumno na materia, tanto a súa participación como membro do tribunal dos traballos dos seus compañeiros, así como as habiliades para a vida.

Rúbrica 5 puntos (media de ambos os profesores en cinco puntos)
50
Proba mixta A8 B3 B8 C1 - Exame: 5 puntos (media da puntuación obtida nas dúas partes do exame sobre cinco puntos). 50
 
Observacións avaliación

CRITERIOS DE AVALIACIÓN XERAIS: A avaliación final da materia realizarase de acordo cos seguintes criterios: 

 • 50% corresponderá á
  avaliación continua (5 puntos)
 • 50% á avaliación do
  exame final (5 puntos). 
É necesario aprobar as dúas partes para superar a materia. 

1. AVALIACIÓN CONTINUA: A nota final da avaliación continua do alumno é a media das dúas calificacións, unha da rúbrica do profesor Santos del Riego e outra da rúbrica da profesora Pousada García, sobre a mesma rúbrica para cada profesor (5 puntos). 
A rúbrica permitirá a avaliación dos seguintes items:

 • Traballo (3,5 ptos)
 • Entrega: A suministración da documentación do traballo realizada antes das 24 horas do xoves anterior á presentación do traballo.
 • Estructura
 • Contidos
 • Presentación pública (habilidades expositivas)
 • Habilidades para a vida: autocoñecemento, empatía, comunicación asertiva, relacións interpersonais profesor-estudiante, toma de decisións, manexo de problemas e conflictos, pensamento creativo, pensamiento crítico, manexo de emocións e sentimientos, manexo de emocións e estrés (0,5 ptos)
 • Participación proactiva do estudante durante a exposición dos outros estudantes (1 pto)
O aprobado nesta avaliación está fixado en 2,5 puntos resultantes da media das cualificacións dos dous docentes. No caso de non acadar dita puntuación ou NP, valorarase o traballo expositivo ante tribunal conformado, novamente polos dous docentes na oportunidade de xuño-xullo.


2. EXAME: A nota final do exame é a media da parte do exame realizada polo prof. Santos del Riego coa parte realizada pola profesora Pousada García sobre cinco puntos cada una das partes (2), cunha puntuación total máxima de 5 puntos. Terá lugar na data indicada no calendario oficial aprobado pola Xunta de Facultade e tratará os contidos que ámbolos dous profesores definan durante o cuadrimestre, que inclúe o temario da docencia e dos traballos expostos polos estudantes que consideren axeitadas.  
O aprobado do exame está fixado en 2,5 puntos resultantes da media das cualificacións das dúas partes.


CALIFICACIÓN FINAL: A nota final será o resultado da suma das puntuacións medias (avaliación continua e exame), sempre que o alumno acade o mínimo de 2,5 puntos en cada unha das cualificacións finais (avaliación continua e exame). Se non, a materia suspenderase (ou non se presentará, NP, se é o caso) coa cualificación que os profesores determinan independentemente da suma final obtida. 

Só se publicarán as cualificacións finais e exames. As cualificacións do exame pódense revisar nos termos e nos formularios establecidos oficialmente; preferentemente serán revisadas conxuntamente pola totalidade do profesorado da materia, se fora posible.  As últimas valoracións contextuais das cualificacións finais, antes da súa formalización na aplicación informática, están baixo a consideración do profesor responsable da materia. A cualificación final da materia exprésase de acordo co establecido no artigo 5 do RD 1125/2003, do 5 de setembro, para que o sistema de crédito europeo e o sistema de cualificación estean establecidos en títulos universitarios de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional (publicado no Boletín Oficial do 18 de setembro de 2003). Sistema de clasificación: suspendido (0-4,9), aprobado (5-6,9), notable (7-8,9), destacado (9-10), matrícula de honra (graciable). 

APRECIACIÓN SOBRE AVALIACIÓN: No caso de que o alumno non pase só parte da avaliación (avaliación continua ou exame): 

- Se o alumno pasa a avaliación continua e suspende o exame, a materia suspenderase (ou non presentado, NP, segundo o caso), pero só deberá presentarse ao exame na convocatoria de xuño-xullo. 

- Se o alumno non aproba a avaliación continua e pasa o exame, a materia suspenderase (ou non se presentará, NP, segundo o caso), pero só deberá presentar o mesmo ou un novo traballo, a determinar pola profesora responsable da asignatura, na convocatoria de xuño-xullo ante tribunal, na data fixada polos profesores, dentro do período de avaliación aprobado no Calendario Académico da Xunta de Facultade, no mesmo día que a data de exames programada. Neste caso, o alumno presentará e exporá o traballo sobre a materia e na data que decidan os profesores (quenes  conformarán nesta convocatoria o tribunal avaliador) e optará a un máximo de 3,5 puntos na rúbrica, os correspondentes ao traballo individual (entrega, estructura, contidos e exposición). A avaliación da participación proactiva e habilidades para a vida do alumno durante o cuadrimestre manterase a da convocatoria anterior. 

- Se o alumno non aproba ningunha das dúas partes (avaliación continua e exame), se presentará a ambas partes na seguinte convocatoria: deberán facer o mesmo ou un novo traballo, a criterio da profesora responsable da asignatura, e presentalo ante o tribunal de profesorado na data fixada polos profesores, dentro do período de avaliación aprobado no calendario académico da Xunta de Facultade, no mesmo día que a data de exames programada. Neste caso, o alumno presentará o traballo e optará por un máximo de 3,5 puntos na rúbrica. A avaliación da participación proactiva do alumno e habilidades para la vida durante o cuadrimestre manterase a da convocatoria anterior. Do mesmo xeito, tamén debe realizar o exame oficial na data indicada no calendario aprobado en Xunta de Facultade. 

Segundo os artigos 22 e 23 das Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos estudis de grao e mestrado universitario (Modificada polo Consello de Goberno de 29 de xuño de 2017) garantirase, especialmente, o seguinte:
 • Artigo 22º.- Publicidade das cualificacións: Para garantir o dereito a revisión nas probas orais, a nota será comunicada aos dous días lectivos seguintes á súa finalización, e a revisión estará baseada nos datos recollidos na acta e, no seu caso, nas evidencias gravadas, escritas e doutro tipo recollidas na súa realización. 
 • Artigo 23º. Revisión das cualificacións: Os estudantes terán dereito a revisar as actividades, os traballos e as probas que sirvan para a súa avaliación e a recibiren explicación razoada da cualificación que obtiveron. 
ADIANTO DE OPORTUNIDADE: Os/as estudantes que desexen solicitar o adianto de oportunidade, por non superar a materia en cursos académicos anteriores, terán en conta o seguinte:
 • Deberán facer, entregar e exponer un traballo asignado pola coordinadora da materia, segundo os contidos da mesma
 • O traballo será presentado ante o tribunal de profesorado na data fixada dentro do período de avaliación de convocatoria adiantada, no mesmo día que a data programada do examen. 
 • Optará por un máximo de 3,5 puntos na rúbrica. A avaliación da participación proactiva do alumno e habilidades para la vida durante o último cuadrimestre cursado polo estudante en convocatoria ordinaria. 
 • Trala exposición do traballo, deberá realizar o exame na data indicada no calendario de convocatoria adiantada.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes