Teaching GuideTerm
Faculty of Health Sciences
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Terapia Ocupacional
 Subjects
  Computer Methods for Persons with Disabilities
   Assessment
Methodologies Competencies / Results Description Qualification
ICT practicals A11 A13 A19 A20 B5 B7 B21 B22 C3 C6 Valoración das prácticas a través de Moodle.
Deberán ser entregadas a través de Moodle nos prazos definidos. A entrega atrasada terá penalización na valoración

40
Oral presentation A11 A19 A20 A25 A26 A30 B5 B7 B21 B22 C3 Exposición do traballo especial. A valoración será individual para cada membro do grupo 10
Guest lecture / keynote speech A11 A25 A26 A30 B22 Terase en conta a asistencia e participación activa durante as clases teóricas 5
Supervised projects B21 B22 C2 C3 C6 C7 Valorarase tanto a asistencia ás clases prácticas como os traballos realizados e o traballo especial.
20
Online forum A11 A13 A25 A26 B5 B7 B21 C3 A participación activa nos foros e debates virtuais será valorado positivamente 5
Objective test B21 C3 C6 C7 É posible realizar un exame escrito sobre os contidos da materia 20
 
Assessment comments

Para os alumnos que
non asisten regularmente a clase deberán realizar o exame que terá un valor do
50% da nota e as prácticas realizadas en clase o outro 50% (incluíndo a
práctica especial do traballo) sendo necesario obter una avaliación de aprobado
en ambas probas (traballos e exame)

O sistema de
cualificacións expresarase mediante cualificación numérica de acordo co
establecido no art. 5 do Real Decreto 1125/2003 de 5 de setembro (BOE 18 de
setembro), polo que se establece o sistema europeo de créditos e o sistema de
cualificacións nas titulacións universitarias de carácter oficial e validez en
todo o territorio nacional Sistema de cualificacións:

0-4.9=Suspenso

5-6.9=Aprobado

7-8.9=Notable

9-10=Sobresaínte

9-10 Matrícula de Honra
(Graciable)

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes