Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias da Saúde
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Terapia Ocupacional
 Asignaturas
  Estancias Prácticas III
   Avaliación
Metodoloxías Competencias / Resultados Descrición Cualificación
Portafolios do alumno A1 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A20 A23 A29 A31 A32 A33 B1 B3 B5 B6 B7 B13 B15 B17 B18 B23 B24 B25 Valorarase, ademais dos coñecementos adquiridos, a capacidade de expresión escrita do/a alumno/a (avaliando de forma negativa os erros gramaticais e ortográficos), a integración de conceptos e a capacidade de resolución de problemas. 15
Estudo de casos A1 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A20 A23 A29 A31 A32 A33 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B8 B10 B13 B17 B18 B19 B22 B23 B24 B28 B29 B34 B35 Valorarase, ademais dos coñecementos adquiridos, a capacidade de expresión escrita do alumnado (avaliando de forma negativa os erros gramaticais e ortográficos), a integración de conceptos e a capacidade de resolución de problemas. 20
Recensión bilbiográfica A1 A3 A4 A5 A7 A13 A14 A20 A29 A31 B1 B2 B3 B8 B12 B19 B22 B23 B24 B25 B36 Valorarase, ademais dos coñecementos adquiridos, a capacidade de expresión escrita do alumnado (avaliando de forma negativa os erros gramaticais e ortográficos), a integración de conceptos e a capacidade de resolución de problemas. 5
Prácticas clínicas A1 A3 A4 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A20 A23 A29 A31 A32 A33 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B17 B18 B19 B22 B23 B24 B25 B26 B28 B29 B30 B31 B33 B34 B35 B36 B37 C1 C4 C6 C7 Valorarase: a puntualidade, a asistencia, a responsabilidade, a iniciativa, o interese, a actitude ante as normas, a relación co/a usuario/a, a relación co equipo de profesionais, a integración e a aplicación de conceptos teóricos-prácticos adquiridos previamente, as destrezas e os coñecementos adquiridos.

As ausencias xustificadas ás prácticas clínicas deberán ser comunicadas previamente ó centro conveniado, así como á coordinadora da materia e á coordinadora do título mediante email.
60
 
Observacións avaliación

O sistema de cualificacións
expresarase mediante cualificación numérica de acordo co establecido no art. 5
del Real Decreto 1125/2003 de 5 de setembro (BOE 18 de setembro), polo que se
establece o sistema europeo de créditos e o sistema de cualificacións nas
titulacións universitarias de carácter oficial e validez en todo o territorio
nacional. Sistema de cualificacións: 0-4.9=Suspenso 5-6.9=Aprobado 7-8.9=Notable
9-10=Sobresaliente 9-10 Matrícula de Honra (Graciable). 

Para aprobar a
materia, o/a alumno/a debe participar activamente nas metodoloxías propostas,
entregar todos os traballos e acadar unha nota global mínima de 5 e ter superadas
polo menos a metodoloxía de Prácticas Clínicas e Estudo de Casos. Para iso, será
necesario ter unha cualificación mínima de 3,5 puntos (sobre 6) na metodoloxía
prácticas clínicas e unha cualificación mínima de 1 punto (sobre 2) na
metodoloxía estudo de casos, e só se terán en conta para a cualificación final
as notas das outras metodoloxías, se o/a alumno/a acada a dita puntuación nas mencionadas metodoloxías. En caso contrario, a nota da convocatoria corresponderá
á da metodoloxía suspensa correspondente (nota obtida nas Prácticas clínicas ou
Estudo de Caso). No caso de non
superación da materia na primeira convocatoria, o/a estudante, deberá repetir a
entrega de traballos e participar de novo nas metodoloxías propostas durante a
segunda oportunidade (xullo).

Segundo a norma que regula o réxime
de dedicación ao estudo dos/as estudantes de grao na Universidade da Coruña
(aprobada no Consello de Goberno do 22/05/2012), cando un estudante teña
recoñecida a súa condición de matrícula a tempo parcial, ten dereito preferente
a elixir quenda se existen horarios diferentes na oferta de prácticas desta
materia.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes