Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias da Saúde
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Terapia Ocupacional
 Asignaturas
  Xeriatría
   Avaliación
Metodoloxías Competencias / Resultados Descrición Cualificación
Sesión maxistral A2 A1 A12 A13 A14 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A33 A35 A34 C2 A asistencia ás clases maxistrais é obrigatoria. Para superar este apartado o/a alumno/a deberá acudir a un mínimo do 75%. 6
Estudo de casos A3 A4 A5 A7 A9 A10 A15 A16 A17 A18 A31 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 Docencia interactiva en grupos reducidos, nos cales os/as alumnos/as recibirán formación sobre o enchemento dos diferentes instrumentos de avaliación utilizados en Xeriatría. Esta actividade computará como asistencia, incluíndose no apartado anterior e dotará ao/á alumno/a das competencias específicas para realizar o TRABALLO TUTELADO, que será avaliado no apartado correspondente ao mesmo. 1
Traballos tutelados A32 B2 B3 B5 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B25 B28 C3 C4 C5 C6 C8 De acordo ás instrucións recibidas no apartado de DOCENCIA INTERACTIVA (Estudio de casos), o alumno deberá desenvolver un caso clínico e entregalo dentro do prazo establecido. 25
Saídas de campo A6 A11 B4 B5 B6 B7 B24 B26 B27 B29 B30 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B37 Visita a centro xerontolóxico de asistencia obrigatoria. O alumno deberá facer unha breve memoria da súa experiencia na visita. 3
Proba de resposta múltiple A8 B1 B2 B3 C1 C7 Realizado nas datas establecidas no calendario oficial de exames; a proba tipo test, constará de corenta preguntas con catro respostas posibles, das cales soamente unha será correcta. As preguntas mal contestadas restarán 0,33 puntos sobre as correctas, non restando as non contestadas. Para superar o exame o alumno deberá obter unha puntuación final do 65% (= ou >26) do total, unha vez restados os puntos das falladas. Ex.; 30 ben, 4 mal e 6 non contestadas. A puntuación final será 30-(4*0,33)=28,68>26 (Superado). 65
 
Observacións avaliación

A cualificación final da materia (2020-2021) farase de acordo aos seguintes criterios:

1) Avaliación final, realizada de acordo ao calendario oficial de exames, mediante exame que contribuirá ao 65% da cualificación final. Dita avaliación consistirá nun exame tipo test, que constará de corenta preguntas con catro respostas cada unha das cales unicamente unha será correcta. As preguntas mal contestadas restarán 0,33 puntos sobre as correctas, non restando as non contestadas. Para superar o exame o alumno deberá obter unha puntuación final do 65% do total unha vez restados os puntos das falladas. Ex.; 30 ben, 4 mal e 6 non contestadas. A puntuación final será 30-4*0,33=28,68>26 (Superado). Sendo a táboa de equivalencias unha vez obtida a puntuación final a seguinte:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 5,4 5,7 6,1 6,4 6,8 7,1 7,5 7,9 8,2 8,6 8,9 9,3 9,6

40
10. No tramo de 1 a 26 respostas correctas, cada resposta correcta computa
0,19 puntos e no tramo de 27 a 40 respostas correctas, cada unha computa 0,36
puntos.  2) O resto das actividades computarán o 35% da cualificación final do seguinte xeito: 2.1.) Asistencia a Docencia Expositiva e Docencia Interactiva (ata o 7%). Neste caso, o/a alumno/a deberá asistir polo menos ao 75% da docencia presencial. 2.2.) Visita a un Centro Sociosanitario (ata un 3%) ou actividade similar. O/a alumno/a deberá entregar unha memoria sobre a actividade realizada. 2.3.) Estudo de casos e Traballo Tutelado (ata o 25%). Inclúe revisión bibliográfica sobre o tema obxecto de estudo, así como desenvolvemento dun caso clínico de acordo ás competencias adquiridas na docencia interactiva. O alumno poderá obter positivos por participación en actividades organizadas ou recomendadas polos profesores da materia (sesións científicas, congresos, proxectos de investigación...). A puntuación outorgada será a criterio do profesor responsable. Para superar a materia haberá que superar cada unha das partes sometidas a avaliación. de tal xeito que aínda que a un alumno a suma das actividades realizadas máis a cualificación do exame superen o 5, a súa puntuación, caso de non superar algunha das partes será a referida á parte con máis cualificación das suspendidas. O sistema de cualificacións expresarase mediante cualificación numérica de acordo co establecido no art. 5 do Real Decreto 1125/2003 de 5 de setembro (BOE 18 de setembro), polo que se establece o sistema europeo de créditos e o sistema de cualificacións nas titulacións universitarias de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional Sistema de cualificacións: 0-4,9=Suspenso 5-6,9=Aprobado 7-8,9=Notable 9-10=Sobresaliente 9-10 Matrícula de Honra (Graciable. IMPORTANTE TRABALLOS TUTELADOS: - Caso de detectar fraude, copia ou plaxio na redacción do traballo da materia, implicará un suspenso na oportunidade de avaliación afectada (0,0) e remisión directa á oportunidade seguinte. - Dita actitude comunicarase á Comisión Académica e ao resto de profesores do título. - No caso de que se reitere a irregularidade nunha 2ª avaliación, a Comisión poderá solicitar ao Reitor a expulsión temporal ou perpetua do alumno do Grao cursado.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes