Guía DocenteCurso
Escola Universitaria de Arquitectura Técnica
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Dirección Integrada de Proxectos (Plan 2017)
 Competencias / Resultados do título


TipoA Código  
  Profesionalizador
  AP1 Saber actuar como representantes do promotor do proxecto en tódolos ámbitos de actuación do Director de Proxecto ou Project Manager.
  AP2 Saber iniciar, planificar, dirixir, controlar e pechar Proxectos de Edificación e Desenvolvemento Territorial na especialidade de Edificación e Desenvolvemento Territorial
  AP3 Saber iniciar, planificar, dirixir, controlar e pechar Proxectos de Lecer e Deporte na especialidade de Lecer e deporte
  AP4 Saber iniciar, planificar, dirixir, controlar e pechar Proxectos de Sistemas de Información na especialidade de Sistemas de Información
  AP5 Identificar e comprender a interacción entre os grupos de procesos que se levan a cabo na contorna do Project Manager.
  AP6 Identificar e Comprender as diferenzas metodológicas entre os métodos de dirección de proxectos áxiles e predictivos
  AP7 Saber as normas que rexen a dirección integrada dun proxecto
  AP8 Capacidade de organización e planificación as diferentes fases dun proxecto.
  AP9 Saber identificar, definir, combinar, unificar e coordinar os diversos procesos e actividades da dirección de proxectos dentro dos grupos de procesos da dirección de proxectos
  AP10 Capacidade de definir executar e controlar o alcance dun proxecto
  AP11 Capacidade de planificar, executar e controlar a xestión do tempo do proxecto
  AP12 Capacidade de planificar, executar e controlar a xestión do custo do proxecto
  AP13 Capacidade de planificar, executar e controlar a xestión da calidade do proxecto
  AP14 Capacidade de planificar, executar e controlar a xestión dos recursos humanos do proxecto
  AP15 Capacidade de planificar, executar e controlar a xestión das comunicacións do proxecto
  AP16 Capacidade de planificar, executar e controlar a xestión dos interesados do proxecto
  AP17 Capacidade de planificar, executar e controlar a xestión dos riscos do proxecto
  AP18 Capacidade de planificar, executar e controlar a xestión das adquisiciones do proxecto
  AP19 Capacidade para a redacción do proxecto así como para a súa comunicación de forma convincente, clara, concisa e sen ambigüedades
  AP20 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos ao campo profesional no que desenvolve a súa actividade o Project Manager.
  AP21 Capacidade para gestionar a obtención do resultado acorde aos criterios de prazo, custo e calidade, e do cliente
  AP22 Hábitos de excelencia y compromiso ético en el ejercicio profesional del Project Manager.
TipoB Código  
  Profesionalizador
  BP1 Capacidade de análise e de síntese.
  BP2 Capacidade de Organización e Planificación
  BP3
  BP4 Capacidade de procura, análise e selección de información relevante.
  BP5 Capacidade de utilización e xestión da información
  BP6 Capacidade para actuar con velocidade e sentido de urxencia para concretar resultados con altos niveis de calidade e rendemento a fin de atender as necesidades do cliente.
  BP7 Capacidade de enfocar os esforzos en xerar valor para o cliente, buscando a súa satisfacción e a súa fidelización.
  BP8 Capacidade de comunicación e motivación
  BP9 Capacidade para a resolución de problemas
  BP10 Capacidade para a toma de decisións
  BP11 Capacidade para traballar nun equipo de carácter interdisciplinar
  BP12 Capacidade para traballar nun contexto internacional
  BP13 Capacidade de liderado, diálogo e negociación
  BP14 Desenvolver o compromiso e motivación para o aseguramiento da calidade na dirección de proxectos.
  BP15 Asumir a importancia fundamental da seguridade laboral, accesibilidade, sustentabilidade e medioambiente na planificación, dirección e xestión de proxectos.
  BP16 CB10 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.
  BP17 CB6 Posuír e comprender coñecementos que aporten unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
  BP18 CB7 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
  BP19 CB8 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complejidad de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
  BP20 CB9 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüedades
TipoC Código  
  Profesionalizador
  CP1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  CP2
  CP3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  CP4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  CP5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  CP6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  CP7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  CP8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes