Teaching GuideTerm
University College of Technical Architecture
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Dirección Integrada de Proxectos (Plan 2017)
 Study programme competences / results


TypeA Code  
  Job guided
  AJ1 Saber actuar como representantes do promotor do proxecto en tódolos ámbitos de actuación do Director de Proxecto ou Project Manager.
  AJ2 Saber iniciar, planificar, dirixir, controlar e pechar Proxectos de Edificación e Desenvolvemento Territorial na especialidade de Edificación e Desenvolvemento Territorial
  AJ3 Saber iniciar, planificar, dirixir, controlar e pechar Proxectos de Lecer e Deporte na especialidade de Lecer e deporte
  AJ4 Saber iniciar, planificar, dirixir, controlar e pechar Proxectos de Sistemas de Información na especialidade de Sistemas de Información
  AJ5 Identificar e comprender a interacción entre os grupos de procesos que se levan a cabo na contorna do Project Manager.
  AJ6 Identificar e Comprender as diferenzas metodológicas entre os métodos de dirección de proxectos áxiles e predictivos
  AJ7 Saber as normas que rexen a dirección integrada dun proxecto
  AJ8 Capacidade de organización e planificación as diferentes fases dun proxecto.
  AJ9 Saber identificar, definir, combinar, unificar e coordinar os diversos procesos e actividades da dirección de proxectos dentro dos grupos de procesos da dirección de proxectos
  AJ10 Capacidade de definir executar e controlar o alcance dun proxecto
  AJ11 Capacidade de planificar, executar e controlar a xestión do tempo do proxecto
  AJ12 Capacidade de planificar, executar e controlar a xestión do custo do proxecto
  AJ13 Capacidade de planificar, executar e controlar a xestión da calidade do proxecto
  AJ14 Capacidade de planificar, executar e controlar a xestión dos recursos humanos do proxecto
  AJ15 Capacidade de planificar, executar e controlar a xestión das comunicacións do proxecto
  AJ16 Capacidade de planificar, executar e controlar a xestión dos interesados do proxecto
  AJ17 Capacidade de planificar, executar e controlar a xestión dos riscos do proxecto
  AJ18 Capacidade de planificar, executar e controlar a xestión das adquisiciones do proxecto
  AJ19 Capacidade para a redacción do proxecto así como para a súa comunicación de forma convincente, clara, concisa e sen ambigüedades
  AJ20 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos ao campo profesional no que desenvolve a súa actividade o Project Manager.
  AJ21 Capacidade para gestionar a obtención do resultado acorde aos criterios de prazo, custo e calidade, e do cliente
  AJ22 Hábitos de excelencia y compromiso ético en el ejercicio profesional del Project Manager.
TypeB Code  
  Job guided
  BJ1 Capacidade de análise e de síntese.
  BJ2 Capacidade de Organización e Planificación
  BJ3
  BJ4 Capacidade de procura, análise e selección de información relevante.
  BJ5 Capacidade de utilización e xestión da información
  BJ6 Capacidade para actuar con velocidade e sentido de urxencia para concretar resultados con altos niveis de calidade e rendemento a fin de atender as necesidades do cliente.
  BJ7 Capacidade de enfocar os esforzos en xerar valor para o cliente, buscando a súa satisfacción e a súa fidelización.
  BJ8 Capacidade de comunicación e motivación
  BJ9 Capacidade para a resolución de problemas
  BJ10 Capacidade para a toma de decisións
  BJ11 Capacidade para traballar nun equipo de carácter interdisciplinar
  BJ12 Capacidade para traballar nun contexto internacional
  BJ13 Capacidade de liderado, diálogo e negociación
  BJ14 Desenvolver o compromiso e motivación para o aseguramiento da calidade na dirección de proxectos.
  BJ15 Asumir a importancia fundamental da seguridade laboral, accesibilidade, sustentabilidade e medioambiente na planificación, dirección e xestión de proxectos.
  BJ16 CB10 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.
  BJ17 CB6 Posuír e comprender coñecementos que aporten unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
  BJ18 CB7 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
  BJ19 CB8 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complejidad de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
  BJ20 CB9 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüedades
TypeC Code  
  Job guided
  CJ1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
  CJ2
  CJ3 Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
  CJ4 Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.
  CJ5 Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.
  CJ6 Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
  CJ7 Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
  CJ8 Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes