Teaching GuideTerm
University College of Technical Architecture
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Arquitectura Técnica
 Subjects
  Pathology and Rehabilitation
   Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecer procesos, métodos e técnicasde restauración, rehabilitación, acondicionamento.Coñecer patoloxías, mantemento e conservación dos edificios en xeral e en particular con alusións concretas uo espécificas o patrimonio inmobiliario xa sea a escala mundial,estatal, rexional uo provincial. Coñecer a lexislación de obrigado cumplemento sobre da materia en estudo A4
Coñecer a evolución histórica dos materiais, tecnoloxías, procedementos, métodos, sistemas e elementos construtivos. A5
Aplicar as técnicas, interpretar resultados e tomar decisións para o control da calidade da obra. A19
Aplicar as técnicas de xestión da calidade, xestión ambiental e construción sostible. A20
Planificar e xestionar a conservación, mantemento, explotación e uso do edificio así como a inspección técnica deste. A24
Elaborar estudos, certificados, ditames, documentos e informes técnicos. A29
Redactar, analizar, controlar, xestionar e desenvolver proxectos técnicos. A31
Capacidade de análise e síntese. B1
Capacidad de organización y planificación B2
Capacidade para a busca, análise, selección, utilización e xestión da información. B3
Capacidade para a resolución de problemas B5
Capacidade para a toma de decisións. B6
Capacidade de traballo en equipo. B7
Capacidade para traballar nun equipo de carácter interdisciplinar. B8
Recoñecemento e apreciación da diversidade e a multiculturalidade. B11
Razoamento crítico. B12
Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica. B16
Motivación pola calidade. B21
Sensibilidade cara a temas de seguridade laboral, accesibilidade, sostibilidade e medioambiente B22
Capacidade de comunicación a través da palabra e da imaxe. B27
Capacidade de improvisación e adaptación para enfrontarse a novas situacións. B28
Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en calquera das linguas oficiais da comunidade autónoma. Potenciarase o uso de linguas estranxeiras, como por exemplo o inglés. C1
Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida. C3
Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común. C4
Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras. C5
Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. C6
Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida. C7
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. C8
B30
A26
B26
B29
A18
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes