Teaching GuideTerm
University College of Technical Architecture
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Arquitectura Técnica
 Study programme competences


Type A Code Study programme competences Specific
  A1 Adquirir os coñecementos fundamentais sobre matemáticas, estatística, física, química e acústica como soporte para o desenvolvemento das habilidades e destrezas propias da titulación.
  A2 Adquirir os coñecementos fundamentais sobre os sistemas e aplicacións informáticas específicos e xerais utilizados no ámbito da edificación.
  A3 Coñecer os materiais, tecnoloxías, equipos, sistemas e procesos construtivos propios da edificación en xeral e en particular aqueles específicos de Galicia.
  A4 Coñecer as técnicas e procesos de restauración, rehabilitación, acondicionamento, patoloxía, mantemento e conservación dos edificios en xeral e en particular aqueles específicos do patrimonio cultural constituído pola arquitectura popular e histórica galega.
  A5 Coñecer a evolución histórica dos materiais, tecnoloxías, procedementos, métodos, sistemas e elementos construtivos.
  A6 Coñecer e aplicar os distintos sistemas de representación así como as técnicas e procedementos de expresión gráfica aplicados á edificación e ás construcións arquitectónicas.
  A7 Coñecer e aplicar as técnicas e equipos topográficos para a toma de datos, procesamento, representación, replanteo, levantamento gráfico e restitución.
  A8 Deseñar, calcular e executar estruturas de edificación.
  A9 Deseñar, calcular e executar instalacións de edificación.
  A10 Coñecer as técnicas de xestión económica e de xestión de empresas así como da xestión e optimización dos recursos humanos e materiais necesarios.
  A11 Coñecer e aplicar as técnicas e procedementos de planificación, programación e organización do proceso de construción da obra.
  A12 Coñecer as técnicas de xestión, aseguranza e control da calidade, así como as técnicas de xestión medioambiental e construción sustentable.
  A13 Realizar medicións, presupostos e avaliación de custos na edificación.
  A14 Adquirir os coñecementos necesarios sobre xestión urbanística e dereito aplicado á edificación.
  A15 Redactar proxectos técnicos no ámbito da edificación.
  A16 Coñecer e aplicar as técnicas de avaliación e prevención de riscos, deseño de estudos e planes, así como dos procesos de coordinación da seguridade e saúde laboral na edificación.
  A17 Dominar de forma oral e escrita un idioma estranxeiro no nivel técnico propio do ámbito da edificación.
  A18 Dirixir e xestionar o proceso de execución da obra.
  A19 Aplicar as técnicas, interpretar resultados e tomar decisións para o control da calidade da obra.
  A20 Aplicar as técnicas de xestión da calidade, xestión medioambiental e construción sustentable.
  A21 Aplicar as técnicas de control e xestión económica da edificación.
  A22 Administrar e xestionar a adquisición dos materiais, sistemas e recursos propios do proceso construtivo.
  A23 Implementar os planes de seguridade e o seu control en obra.
  A24 Planificar e xestionar a conservación, mantemento, explotación e uso do edificio así como a inspección técnica do mesmo.
  A25 Deseñar e redactar estudos e planes de evacuación e seguridade dos edificios.
  A26 Deseñar e redactar estudos de ciclo de vida útil, avaliación de eficiencia enerxética e sustentabilidade dos edificios.
  A27 Desenvolver auditorías de proxectos e de execución de obras.
  A28 Desenvolver auditorías de sistemas de calidade e medioambiente.
  A29 Elaborar estudos, certificados, ditames, documentos e informes técnicos.
  A30 Elaborar peritacións, tasacións, valoracións e estudos de viabilidade económica.
  A31 Redactar, analizar, controlar, xestionar e desenvolver proxectos técnicos.
  A32 Efectuar procesos de planificación, xestión e control urbanístico.
  A33 Analizar a viabilidade urbanística de solares e elaborar documentos relacionados co planeamento, xestión e control urbanístico.
  A34 Realizar asesoramentos inmobiliarios.
  A35 Deseñar sistemas de acondicionamento acústico e verificar e avaliar o comportamento acústico dos edificios.
  A36 A0.1 Ability to use applied knowledge of calculus, numerical analysis, linear algebra, coordinate and differential geometry, statistical analysis and probability.
  A37 A0.2 Applied knowledge of the principles of general mechanics, structural systems statistics, mass point geometry, and elastic behaviour of solids (principles and analysis methods).
  A38 A0.3 Ability to use spatial representation systems, sketching, dimensioning, and graphical representation language and techniques for building elements and processes.
  A39 A0.4 Understanding of the chemical properties of the materials used in construction, how they are made and tested, their geological origin and environmental impact, and recycling and waste management strategies.
  A40 A0.5 Understanding of the basic and theoretical principles of fluid mechanics, hydraulics, electricity and electromagnetism, calorimetry, hygrothermal analysis and acoustics applied to construction.
  A41 A0.6 Working knowledge of the concept of business, legal business frameworks, models of organisation, planning, oversight and strategic decision-making in contexts of risk, certainty and uncertainty, systems of production, costs, funding sources, and budget and financial planning.
  A42 A0.7 Ability to manage small companies and work as part of a multidisciplinary team at a large company.
  A43 A0.8 Basic understanding of the legal framework governing public sector bodies and the procedures for public and private sector procurement.
  A44 A1.1 Ability to read and create plans and drawings, carry out data collection, draft site plans and conduct as-built surveys of completed sections of the work.
  A45 A1.2 Understanding of architectural infographics and construction mapping methods and techniques.
  A46 A1.3 Ability to use topographical surveying equipment, and conduct subsequent drafting of site and building plans and setting out.
  A47 A2.1 Understanding of the different types and physical and mechanical properties of traditional and prefabricated building materials and systems.
  A48 A2.2 Ability to adapt building materials to the type of building and its intended use, manage, oversee and monitor reception, quality and installation of materials, completion of each stage of the work, and final tests and checks.
  A49 A2.3 Understanding of the historical evolution of building elements and techniques, and the structural systems behind certain stylistic forms.
  A50 A2.4 Ability to select building elements and systems, define their function, assess compatibility, and oversee their installation and implementation.
  A51 A2.5 Ability to address and resolve construction details.
  A52 A2.6 Understanding of the specific monitoring and inspection procedures to be carried out during construction.
  A53 A2.7 Ability to establish the signs and causes of building damage, propose solutions for the repair and prevention of defects, and analyse the useful life of building elements and systems.
  A54 A2.8 Ability to participate in renovation work on buildings and restoration and conservation work on built heritage.
  A55 A2.9 Ability to create and manage the implementation of building maintenance plans and manuals.
  A56 A3.1 Ability to apply building rules and standards, and draw up technical specifications in relation to building methods and procedures.
  A57 A3.2 Ability to apply specific standards and regulations governing technical installations.
  A58 A3.3 Ability to carry out initial sizing, design, calculation and testing of structures, and oversee their implementation.
  A59 A3.4 Ability to design and develop building systems and facilities, plan and monitor their installation, inspect commissioning and completion testing, and monitor maintenance.
  A60 A3.5 Understanding of techniques and procedures for assessing building energy efficiency.
  A61 A3.6 Ability to analyse and create building evacuation plans.
  A62 A4.1 Ability to plan and organise construction processes, equipment, and human and technical resources to carry out construction and maintenance work.
  A63 A4.2 Understanding of construction law and the contractual relationships created at different stages of the building process.
  A64 A4.3 Ability to create a basic health and safety study, and a health and safety survey and plan, and coordinate workplace safety at the planning and building stages of the project.
  A65 A4.4 Ability to manage quality control during construction, to draft, apply, implement and update quality control plans and manuals, to audit companies’ quality control management practices, and to create a building record for the project.
  A66 A4.5 Understanding of the professional framework and qualifications structure for Architectural Technicians, professional offices and associations, codes and regulations governing the activities of the profession, and the responsibilities associated with the role.
  A67 A4.6 Working knowledge of legislation and specific regulations governing construction health and safety management and protection.
  A68 A4.7 Understanding of environmental impact and sustainability assessment in relation to building and demolition processes.
  A69 A4.8 Understanding of the roles and responsibilities of the different participants in the building process, their professional or business structures, and associated administrative and management processes.
  A70 A4.9 Understanding of the professions and basic procedures involved in building and development.
  A71 A5.1 Ability to estimate basic, unit, supplementary unit and item prices, create a price plan, analyse and monitor costs during the construction process, and prepare quotes.
  A72 A5.2 Ability to carry out market research, assessment and valuation, building feasibility studies, and appraisal and valuation of financial risk and losses.
  A73 A5.3 Understanding of the legal framework for urban planning and management.
  A74 A6.1 Ability to use advanced tools to meet and manage technical plan elements.
  A75 A6.2 Ability to draft technical plans for work and building that do not require architectural plans, and for demolition and decoration works.
  A76 A6.3 Ability to draft documents related to multidisciplinary construction projects.
  A77 A6.4 Ability to analyse and implement construction plans.
  A78 A6.5 Ability to analyse, design and implement solutions to create universal access to buildings and their external environment.
Type B Code Study programme competences Basic / General
  B1 Capacidade de análise e síntese.
  B2 Capacidade de organización e planificación.
  B3 Capacidade para a procura, análise, selección, utilización e xestión da información.
  B4 Coñecementos de informática relativos ao ámbito de estudo.
  B5 Capacidade para a resolución de problemas.
  B6 Capacidade para a toma de decisións.
  B7 Capacidade de traballo en equipo.
  B8 Capacidade para traballar nun equipo de carácter interdisciplinario.
  B9 Capacidade para traballar nun contexto internacional.
  B10 Habilidades nas relacións interpersoais.
  B11 Recoñecemento e apreciación da diversidade e a multiculturalidade.
  B12 Razoamento crítico.
  B13 Compromiso ético.
  B14 Aprendizaxe autónomo.
  B15 Adaptación a novas situacións.
  B16 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica.
  B17 Creatividade e innovación.
  B18 Iniciativa e espírito emprendedor.
  B19 Capacidade de liderado, diálogo e negociación.
  B20 Coñecemento de outras culturas e costumes.
  B21 Motivación pola calidade.
  B22 Sensibilidade cara a temas de seguridade laboral, accesibilidade, sustentabilidade e medioambiente.
  B23 Orientación a resultados.
  B24 Orientación ao cliente.
  B25 Hábito de estudo e método de traballo.
  B26 Capacidade de razoamento, discusión e exposición de ideas propias.
  B27 Capacidade de comunicación a través da palabra e da imaxe.
  B28 Capacidade de improvisación e adaptación para enfrontarse a novas situacións.
  B29 Actitude vital positiva fronte ás innovacións sociais e tecnolóxicas.
  B30 Sensibilidade cara a temas relacionados coa protección, conservación e posta en valor do patrimonio cultural e arquitectónico.
  B31 B1 Students will demonstrate knowledge and understanding of subjects that build upon the foundation of a general secondary education using advanced textbooks and ideas and analyses from the cutting edge of their field.
  B32 B2 Students will be able to use their knowledge professionally and will possess the skills required to formulate and defend arguments and solve problems within their area of study.
  B33 B3 Students will have the ability to gather and interpret relevant data (especially within their field of study) in order to make decisions and reflect on social, scientific and ethical matters.
  B34 B4 Students will be able to communicate information, ideas, problems and solutions to specialist and non-specialist audiences alike.
  B35 B5 Students will develop the learning skills and autonomy they need to continue their studies at postgraduate level.
  B36 B6 Ability to analyse and summarise information.
  B37 B7 Ability to organise, plan and work as part of a team.
  B38 B8 Ability to search for, analyse, select, apply and manage information with a view to continuing their professional self-education on an ongoing basis.
  B39 B9 Digital literacy skills relevant to their area of study.
Type C Code Study programme competences Transversal / Nuclear
  C1 Adequate oral and written expression in the official languages.
  C2 Mastering oral and written expression in a foreign language.
  C3 Using ICT in working contexts and lifelong learning.
  C4 Acting as a respectful citizen according to democratic cultures and human rights and with a gender perspective.
  C5 Understanding the importance of entrepreneurial culture and the useful means for enterprising people.
  C6 Acquiring skills for healthy lifestyles, and healthy habits and routines.
  C7 Developing the ability to work in interdisciplinary or transdisciplinary teams in order to offer proposals that can contribute to a sustainable environmental, economic, political and social development.
  C8 Valuing the importance of research, innovation and technological development for the socioeconomic and cultural progress of society.
  C9 Ability to manage times and resources: developing plans, prioritizing activities, identifying critical points, establishing goals and accomplishing them.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes