Teaching GuideTerm
Faculty of Humanities
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas
 Study programme competences


TypeA Code  
  Job guided
  AJ1 CE1 – Estar capacitado para investigar en temas de patrimonio cultural e bibliográfico documental
  AJ2 CE2 – Coñecer e manexar as técnicas museográficas e historiográficas
  AJ3 CE3 – Saber manexar e aplicar as novas tecnoloxías no eido do patrimonio cultural e bibliográfico documental
  AJ4 CE4 – Saber manexar estratexias de márqueting cultural
  AJ5 CE5 – Estar capacitado para a xestión en museos
  AJ6 CE6 – Estar capacitado para a xestión en arquivos históricos e bibliotecas patrimoniais
  AJ7 CE7 – Coñecer o marco xurídico e as institucións que regulan a protección e conservación do patrimonio cultural e bibliográfico-documental
  AJ8 CE8 – Estar capacitado para a posta en valor e a difusión do patrimonio culturale bibliográfico documental
  AJ9 CE9 – Ter capacidade como xestor cultural e patrimonial
  AJ10 CE10 – Estar capacitado para deseñar, xestionar e organizar exposicións permanentes e temporais
  AJ11 CE11 – Estar capacitado para a xestion no ámbito do turismo cultural e patrimonial
  AJ12 CE12 – Coñecer os museos, arquivos e bibliotecas desde un punto de vista diacrónico
  AJ13 CE13 – Estar capacitado para deseñar novos recuros para museos, arquivos e bibliotecas no ámbito da Sociedade do Coñecemento
  AJ14 CE14 – Contribuír ao deseño e mellora de dontenedores e de proxectos culturais e patrimoniais
  AJ15 CE15 – Ter capacidade para catalogar e organizar coleccións patrimoniais
TypeB Code  
  Job guided
  BJ1 CB6 – Posuir e comprender os coñecementos que acheguen una base u oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas a miúdo nun contexto de investigación
  BJ2 CB7 – Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos nunha base ou oportunidade de resolución de problemas en contornos novos ou poco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
  BJ3 CB8 – Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partires dunha información que sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexión sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  BJ4 CB9 – Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sin ambigüidades
  BJ5 CB10 – Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que haberá de se en gran medida autodirixido ou autónomo
  BJ6 CG1 – Expresarse correctamente, tanto de xeito oral como escrita nas linguas oficiais da comunidade autónoma
  BJ7 CG2 – Dominar a expresión e a comprensión de xeito oral ou escrita dun idioma estranxeiro
  BJ8 CG3 – Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicación (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para o aprendizaxe ao longo da súa vida
  BJ9 CG5 – Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras
  BJ10 CG6 – Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información disponible para resolver os problemas cos que deben de enfrontarse
  BJ11 CG7 – Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da súa vida
  BJ12 CG8 – Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade
TypeC Code  
  Job guided
  CJ1 CT1 – Capacidade de análise e síntese
  CJ2 CT2 – Capacidade de resolución de problemas
  CJ3 CT3 – Habilidades para localizar e analizar información de fontes diversas
  CJ4 CT4 – Capacidade de crítica e autocrítica
  CJ5 CT5 – Capacidade de innovar
  CJ6 CT6 – Capacidade de organización e planificación
  CJ7 CT7 – Traballar de forma autónoma e con iniciativa
  CJ8 CT8 – Traballar de forma colaborativa
  CJ9 CT10 – Incorporas as TIC no proceso de investigación e a xestión da información, no análise de datos e a difusión e comunicación de resultados
  CJ10 CT11 – Ter capacidade para actualizar os coñecementos, metodoloxías e estratexias na práctica profesional
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes