Guía DocenteCurso
Facultade de Humanidades e Documentación
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Humanidades
 Competencias do título


Tipo A Código Competencias do título Específicas
  A1 Coñocemento das producións culturais da Humanidade (Arte, Pensamento, Literatura e Institucións)
  A2 Coñocemento do pasado desde un punto de vista diacrónico
  A3 Coñocemento do espazo e do territorio
  A4 Coñocemento dos diferentes bens e recursos patrimoniais e do seu réxime xurídico
  A5 Coñecemento de estratexias de desenvolvemento cultural e medioambiental
  A6 Coñecemento do comportamento humano individual e social
  A7 Coñecemento sincrónico y diacrónico de diversas realidades culturais actuáis
  A8 Coñocemento básico da realidade socio-política contemporánea
  A9 Coñocemento de linguas e culturas clásicas
  A10 Coñecemento de linguas modernas
  A11 Coñecemento das técnicas e métodos de traballo e análise das ciencias humanas e sociais
  A12 Uso correcto, oral e escrita, das linguas propias
  A13 Uso correcto, oral e escrita, de alomenos unha lingua estranxeira
  A14 Deseño e producción de bens culturais
  A15 Avaliación de impactos medioambientais e patrimoniais
  A16 Avaliación da viabilidade de proxectos
  A17 Innovación na presentación e difusión da cultura
  A18 Identificación e construción creativa das necesidades do mercado cultural
  A19 Coñocemento da realidade nacional e internacional en materia de políticas e servizos de información e das industrias da cultura
  A20 Coñocemento e aplicación das tecnoloxías da información que se empregan nas unidades de servizos de información nos procesos de transferencia de información
  A21 Habilidades para analizar, asesorar e formar produtores, usuarios e clientes de servizos de información, así como habilidades dos procesos de negociación e comunicación
  A22 Capacidade de uso e adaptación de diversas técnicas de comunicación oral e escrita cos usuarios da información
  A23 Coñocemento da natureza da información e dos documentos, dos diversos modos de produción e do seu ciclo de xestión, dos aspectos legais e éticos e do seu uso e transferencias, e das fontes principais de información en calquera soporte, e ao longo do tempo.
  A24 Coñocemento, comprensión e aplicación dos principios teóricos e metodolóxicos e das técnicas para a planificación, organización e avaliación do sistema de unidades e servizos da información
  A25 Coñecemento, comprensión e aplicación dos principios e metodolóxicos, e das técnicas e normativas para a creación e autenticación, reunión, selección, organización, representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e intercambio, e avaliación da información e dos recursos informáticos
  A26 Habilidades na obtención, tratamento e interpretación de datos sobre unidades e servizos de información, nos procesos de produción, transferencia e uso da información e da actividade científica
Tipo B Código Competencias do título Básicas / Xerais
  B1 Aprender a aprender.
  B2 Resolver problemas de forma efectiva.
  B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo
  B4 Traballar de forma autónoma con iniciativa
  B5 Traballar de forma colaborativa.
  B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como ciudadano e como profesional
  B7 Comunicarse de maneira efectiva nun contorno de traballo
  B8 Comunicación oral e escrita nas linguas propias
  B9 Capacidade de expresión oral e escrita nunha lingua estranxeira
  B10 Capacidade de análise e de síntese.
  B11 Capacidade de xestión da información relevantes.
  B12 Capacidade de integración en equipos multidisciplinares
  B13 Recoñecemento da riqueza da diversidade e da multiculturalidade
  B14 Saber traballar con equipos internacionais
  B15 Saber abordar conflitos interpersonais
  B16 Capacidade para a adaptación a cambios no contorno
  B17 Capacidade para emprender melloras e propoñer innovacions
  B18 Capacidade de dirección e liderazgo
  B19 Motivación e compromiso cara á calidade nas actuacións profesionais
  B20 Creatividade e orixinalidade no pensamento e na práctica
  B21 Sensibilidade social, senso da xustiza e da equidade e sensibilidade cara á desigualdade
  B22 Sensibilidade polo medio ambiente e a súa protección.
  B23 Habilidades no uso de software xenérico.
  B24 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capazr de analizar a sociedade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  B25 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñibles para resolver os problemas cos que deben de enfrontarse
  B26 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultura da sociedade
  B27 Capacidade de organización e planificación do traballo propio
  B28 CB1-Que os estudantes demostrasen posuir e comprender coñecementos nun área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e adoitan atoparse nun nivel que, se ben apoiase en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
  B29 CB2-Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrar por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
  B30 CB3-Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
  B31 CB4-Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado.
  B32 CB5-Que os estudantes desenvolverán aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender os estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
Tipo C Código Competencias do título Transversais / Nucleares
  C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
  C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
  C9 Capacidade de organización e planificación do traballo propio
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes