Teaching GuideTerm
Faculty of Humanities
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Información e Documentación
 Study programme competences / results


Type A Code Study programme competences / results - Specific
  A1 Coñecemento da natureza da información e dos documentos, dos seus diversos modos de produción e do seu ciclo de xestión, dos aspectos legais e éticos do seu uso e transferencia, e das fontes principais de intormación en calquera soporte, e ao longo do tempo.
  A2 Coñecemento, comprensión, aplicación e valoración dos principios teóricos e metodolóxicoa, e das técnicas para a planificación, organización e avaliación de sistemas, unidades e servizos de información.
  A3 Coñecemento, comprensión e aplicación dos principios teóricos e metodolóxicos, e das técnicas para a creación e eutentificación, reunión, selección, organización, representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e intercambio, e avaliación da información e dos recursos informáticos.
  A4 Coñecemento, comprensión e aplicación dos principios teóricos e metodolóxicos para o estudo, a análise, a avaliación e a mellora dos procesos de produción, transferencia e uso da información e da actividade científica.
  A5 Coñecemento e aplicación das tecnoloxías da información que se emplea nas unidades e servizos de información e nos procesos e transferencia da información.
  A6 Coñocemento da realidade nacional e internacional en materia de políticas e servizos de información e das industrias da cultura
  A7 Habilidades para analizar, asesorar e formar a produtores, usuarios e clientes de servizos de información, así como nos procesos de negociación e comunicación
  A8 Habilidades na obtención, tratamento e interpretación de datos sobre unidades e servizos de información, dos procesos de produción, transferencia e uso da información e da actividade científica.
Type B Code Study programme competences / results - Basic / General
  B1 Que os estudantes demostrasen posuir e comprender coñecementos nun área de estudo que parte da bas da educación secundaria xera, e adoitan encontrare a un nivel que, se ben se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamán algún aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
  B2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrar por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
  B3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
  B4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado como non especializado
  B5 Que os estudantes desenvolverán aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender os estudos posteriores cun alto grao de autonomía
  B6 Capacidade de análise e de sintese aplicaa á xestión e organización da información
  B7 Capacidade da xestión da información relevante
  B8 Capacidade deuso e adaptación de diversas técnicas de comunicación oral e escrita cos usuarios da información
  B9 Habilidades no uso de software xenérico
Type C Code Study programme competences / results - Transversal / Nuclear
  C1 Expresarse correctamente tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficicais da comunidade autónoma
  C2 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  C3 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solución baseadas no coñecemento e orientadas cara o ben común
  C4 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras
  C5 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas a os que deben de enfrontarse
  C6 Asumir como profesional e cidadán a importancia do aprendizaxe ao longo da vida
  C7 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade
  C8 Aprender a aprender
  C9 Resolver problemas de forma efectiva
  C10 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo
  C11 Traballar de xeito autónomo con iniciativa
  C12 Traballar de xeito colaborativo
  C13 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional
  C14 Comunicarse de xeito efectivo nun contorno de traballo
  C15 Capacidade de organización e planificación do traballo propio
  C16 Capacidade de integración en equipos multidisciplinares
  C17 Recoñecemento da diversidade y multiculturalidade no ámbito do exercicio profesional
  C18 Capacidade para a adaptación a cambios no contorno
  C19 Capacidade de dirección e liderazgo
  C20 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes