Teaching GuideTerm
Higher Polytechnic University College
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
 Study programme competences / results


TypeA Code  
  Job guided
  AJ1 A01 - Capacidade para proxectar buques axeitados ás necesidades do transporte marítimo de persoas e mercadorías, e ás da defensa e seguridade marítimas.
  AJ2 A02 - Coñecemento avanzado da hidrodinámica naval para a súa aplicación á optimización de carenas, propulsores e apéndices.
  AJ3 A03 - Coñecemento da dinámica do buque e das estruturas navais, e capacidade para realizar análise de optimización da estrutura da integración dos sistemas a bordo, e do comportamento do buque no mar e da súa manobrabilidade.
  AJ4 A04 - Capacidade para analizar solucións alternativas para a definición e optimización das plantas de enerxía e propulsión de buques.
  AJ5 A05 - Coñecemento dos mercados da construción e reparación de buques e dos seus aspectos legais e económicos, para a súa aplicación aos correspondentes contratos e especificacións.
  AJ6 A06 - Capacidade para definir a estratexia construtiva dos buques e para planificar e controlar o seu desenvolvemento.
  AJ7 A07 - Capacidade para proxectar plataformas e artefactos oceánicos.
  AJ8 A08 - Coñecemento dos elementos de oceanografía física (ondas, correntes, mareas, etc.) necesarios para a análise do comportamento das estruturas oceánicas, e dos elementos das oceanografías química e biolóxica que deben ser tidos en conta para a seguridade marítima e para o tratamento da contaminación, e do impacto ambiental producido polos buques e artefactos mariños.
  AJ9 A09 - Capacidade para organizar e dirixir a construción de plataformas e artefactos oceánicos.
  AJ10 A10 - Coñecemento dos sistemas de posicionamento e da dinámica de plataformas e artefactos.
  AJ11 A11 - Conocimiento de las operaciones y sistemas específicos de los barcos de pesca y capacidad para realizar su integración en los proyectos de dichos barcos.
  AJ12 A12 - Coñecemento da enxeñaría dos cultivos mariños e da súa explotación e capacidade para proxectar os artefactos, flotantes ou fixos, nos que se integran, desenvolvendo as súas estruturas, materiais, equipamento, fondeo, estabilidade, seguridade, etc.
  AJ13 A13 - Coñecemento da enxeñaría de sistemas aplicada á definición dun buque, artefacto ou plataforma marítima mediante a análise e optimización do seu ciclo de vida.
  AJ14 A14 - Coñecemento do comercio e do transporte marítimo internacional para a súa aplicación á definición e optimización de novos buques e artefactos.
  AJ15 A15 - Coñecementos de economía e de xestión de empresas do ámbito marítimo.
  AJ16 A16 - Capacidade para desenvolver e xestionar a enxeñaría de apoio loxístico, mantemento e reparación de buques e artefactos.
  AJ17 A17 - Realización, presentación e defensa, unha vez obtidos todos os créditos do plan de estudos, dun exercicio orixinal realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente nun proxecto integral de Enxeñaría Naval e Oceánica de natureza profesional no que se sinteticen as competencias adquiridas nas ensinanzas.
  Compound
  AC1
TypeB Code  
  Job guided
  BJ1 G01 Capacidade para resolver problemas complexos e para tomar decisións con responsabilidade sobre a base dos coñecementos científicos e tecnolóxicos adquiridos en materias básicas e tecnolóxicas aplicables na enxeñaría naval e oceánica, e en métodos de xestión.
  BJ2 G02 Capacidade para concibir e desenvolver solucións técnica, económica e ambientalmente adecuadas a necesidades de transporte marítimo ou integral de persoas e mercadorías, de aproveitamento de recursos oceánicos e do subsolo mariño (pesqueiros, enerxéticos, minerais, etc.), uso adecuado do hábitat mariño e medios de defensa e seguridade marítimas.
  BJ3 G03 Capacidade para proxectar buques e embarcacións de todo tipo.
  BJ4 G04 Capacidade para o proxecto de plataformas e artefactos para o aproveitamento de recursos oceánicos
  BJ5 G05 Capacidade para deseñar e controlar os procesos de construción, reparación, transformación, mantemento e inspección dos enxeños anteriores.
  BJ6 G06 Capacidade para realizar investigación, desenvolvemento e innovación en produtos, procesos e métodos navais e oceánicos.
  BJ7 G07 Capacidade de integración de sistemas marítimos complexos e de tradución en solucións viables.
  BJ8 G08 Capacidade para a análise e interpretación de medicións, cálculos, valoracións, tasaciones, peritaciones, estudos, informes, planos de labores e outros traballos análogos.
  BJ9 G09 Capacidade para redactar especificacións que cumpran co establecido nos contratos, os regulamentos e as normas de ámbito naval e industrial.
  BJ10 G10 Coñecementos do tráfico marítimo e do transporte integral necesarios para o proxecto de buques.
  BJ11 G11 Capacidade para a xestión e dirección de empresas marítimas
  BJ12 G12 Capacidade para a xestión da explotación de buques e artefactos marítimos, e da enxeñaría necesaria para a súa seguridade, operación, apoio loxístico e mantemento
  BJ13 G13 Capacidade para desenvolver a enxeñaría necesaria nas operacións de salvamento e rescate e no deseño e utilización dos medios requiridos.
  BJ14 G14 Capacidade para analizar, valorar e corrixir o impacto social e ambiental das solucións técnicas
  BJ15 G15 Capacidade para organizar e dirixir grupos de traballo multidisciplinares nunha contorna multilingüe, e de xerar informes para a transmisión de coñecementos e resultados.
  Compound
  BC1 CB06 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
  BC2 CB07 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
  BC3 CB08 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
  BC4 CB09 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
  BC5 CB10 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en boa medida autodirixido ou autónomo.
TypeC Code  
  Compound
  CC1 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  CC2 C1 Capacidade pra desenrolar a actividade profesional nun entorno multilingue
  CC3 ABET (a) An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering.
  CC4 ABET (b) An ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data.
  CC5 ABET (c) An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability.
  CC6 ABET (d) An ability to function on multidisciplinary teams.
  CC7 ABET (e) An ability to identify, formulate, and solve engineering problems.
  CC8 ABET (f) An understanding of professional and ethical responsibility.
  CC9 ABET (g) An ability to communicate effectively.
  CC10 ABET (h) The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, and societal context.
  CC11 ABET (i) A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning.
  CC12 ABET (j) A knowledge of contemporary issues.
  CC13 ABET (k) An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes