Teaching GuideTerm
Higher Polytechnic University College
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Máster Universitario en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos
 Study programme competences / results


TypeA Code  
  Job guided
  AJ1 CE01 - Coñecer o funcionamento e os actores do mercado de videoxogos
  AJ2 CE02 - Manexarse de forma eficiente nas contornas socioeconómicas, tecnolóxicos, políticos e culturais do sector dos videoxogos
  AJ3 CE03 - Conceptualizar a idea dun videoxogo
  AJ4 CE04 - Coñecer o proceso de produción dun videoxogo
  AJ5 CE05 - Crear e aplicar estruturas e elementos narrativos para contar unha historia dentro dun videoxogo
  AJ6 CE06 - Deseñar e crear unha experiencia interactiva lúdica para un videoxogo
  AJ7 CE07 - Crear a aparencia, historia, personalidade e comportamento dos personaxes dun videoxogo
  AJ8 CE08 - Coñecer os fundamentos da xeración de gráficos por computador
  AJ9 CE09 - Entender a relación e aplicación dos fundamentos da xeración de gráficos por computador en motores de videoxogos e no desenvolvemento dos mesmos
  AJ10 CE10 - Deseñar as contornas e as escenografías onde transcorre un videoxogo
  AJ11 CE11 - Crear a ambientación sonora e visual das contornas onde transcorre un videoxogo
  AJ12 CE12 - Deseñar e crear os mapas dun videoxogo adaptados á jugabilidad deseñada
  AJ13 CE13 - Analizar os distintos xéneros de videoxogos e entender as súas características de deseño particulares
  AJ14 CE14 - Deseñar e crear os sistemas de interacción e de retroalimentación para un videoxogo
  AJ15 CE15 - Crear os documentos necesarios para conceptualizar o deseño dun videoxogo
  AJ16 CE16 - Crear os modelos dixitais de obxectos, estruturas e escenarios para videoxogos
  AJ17 CE17 - Analizar e interpretar as formas, aspectos e movementos a partir do mundo real ou da arte conceptual para recrear os elementos necesarios dun videoxogo
  AJ18 CE18 - Coñecer os fundamentos artísticos e técnicos que permitan conceptualizar gráficamente os elementos dun videoxogo
  AJ19 CE19 - Crear a arte conceptual dos distintos elementos necesarios para facer un videoxogo
  AJ20 CE20 - Coñecer os fundamentos e técnicas específicas que se aplican na creación de videoxogos 2D
  AJ21 CE21 - Coñecer a tecnoloxía dos dispositivos de captura de movemento
  AJ22 CE22 - Aplicar os dispositivos de captura de movemento para crear e integrar animacións corporais e faciais en motores de videoxogos
  AJ23 CE23 - Coñecer as distintas contornas alternativas de aplicación de videoxogos
  AJ24 CE24 - Coñecer a arquitectura e o funcionamento interno de motores de videoxogos e ter a capacidade de programalos
  AJ25 CE25 - Analizar, avaliar e optimizar o rendemento dun videoxogo
  AJ26 CE26 - Coñecer e utilizar as tecnoloxías emerxentes ou máis actuais utilizadas no desenvolvemento de videoxogos
  AJ27 CE27 - Identificar e satisfacer dunha maneira rendible as necesidades e demandas do comprador e xogador
  AJ28 CE28 - Establecer políticas operativas comerciais de produto, prezo, distribución e comunicación
  AJ29 CE29 - Crear e dirixir proxectos e empresas de videoxogos
  AJ30 CE30 - Construír, compoñer e programar un videoxogo
  AJ31 CE31 - Analizar e avaliar a experiencia lúdica do usuario no xogo
  AJ32 CE32 - Crear, animar e programar personaxes autónomos e manexados polo xogador dentro de motores de videoxogos
  AJ33 CE33 - Coñecer e aplicar as técnicas que permiten simular dentro de videoxogos comportamentos físicos do mundo real
  AJ34 CE34 - Coñecer e utilizar as características específicas dos dispositivos móbiles no deseño e desenvolvemento de videoxogos
  AJ35 CE35 - Coñecer os fundamentos de intelixencia artificial aplicados en videoxogos
  AJ36 CE36 - Aplicar técnicas de intelixencia artificial para definir comportamentos con aparencia intelixente para obxectos e personaxes dun videoxogo
  AJ37 CE37 - Crear personaxes animados coa personalidade e comportamento definidos a partir do deseño dun videoxogo
  AJ38 CE38 - Coñecer o marco legal e os aspectos xurídicos relativos á creación e comercialización de videoxogos
  AJ39 CE39 - Coñecer as fórmulas de licenciamiento de software e contidos na industria do videoxogo
TypeB Code  
  Job guided
  BJ1 CB6 - Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
  BJ2 CB7 - Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
  BJ3 CB8 - Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
  BJ4 CB9 - Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
  BJ5 CB10 - Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo
  BJ6 CG1 - Capacidade de organización e planificación, especialmente na formulación de traballos conducentes á creación dos contidos audiovisuais dixitais que compoñen un videoxogo
  BJ7 CG2 - Capacidade de resolver problemas de forma efectiva, principalmente de carácter tecnolóxico e no campo da creación de contidos dixitais interactivos
  BJ8 CG3 - Coñecementos informáticos, en especial os relativos ao uso de tecnoloxías e programas de última xeración no campo de estudo
  BJ9 CG4 - Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras
  BJ10 CG5 - Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas con que deben enfrontarse
  BJ11 CG6 - Capacidade crítica e autocrítica necesaria en todo proceso creativo no que se busca un compromiso coa calidade do traballo, os resultados e as solucións propostas
  BJ12 CG7 - Traballo en equipo. Capacidade de abordar proxectos en colaboración con outros estudantes, asumindo roles e cumprindo compromisos de fronte ao grupo
  BJ13 CG8 - Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica, integrando as diferentes partes do programa, relacionándoas e agrupándoas no desenvolvemento de produtos complexos
  BJ14 CG9 - Capacidade de deseño e xestión de proxectos, resolvendo os aspectos narrativos, técnicos e de xestión do proxecto de videoxogo
TypeC Code  
  Job guided
  CJ1 CT1 - Habilidades comunicativas e claridade de exposición oral e escrita
  CJ2 CT2 - Capacidade de traballo persoal, organizado e planificado
  CJ3 CT3 - Habilidade para a xestión da información
  CJ4 CT4 - Capacidade de abstracción, análise, síntese e estruturación da información e as ideas
  CJ5 CT5 - Asunción da importancia da aprendizaxe ao longo da vida e capacidade de autoaprendizaje mediante a inquietude por buscar e adquirir novos coñecementos
  CJ6 CT6 - Capacidade de enfrontarse a situacións novas e utilizar o coñecemento, tecnoloxía e información dispoñibles para resolver os problemas cos que debe de enfrontarse
  CJ7 CT7 - Comprender e valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico na profesión e no avance socioeconómico e cultural da sociedade
  CJ8 CT8 - Coñecemento e utilización das novas tecnoloxías necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida
  CJ9 CT9 - Capacidade para dirixir e xestionar equipos de persoas e grupos de empresa
  CJ10 CT10 - Capacidade de traballo en equipo e facilidade para a integración en equipos multidisciplinares
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes