Guía DocenteCurso
Escola Politécnica Superior
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Máster Universitario en Eficiencia Enerxética e Sustentabilidade (a distancia)
 Competencias do título


TipoA Código  
  Mixto
  AM1 CE1 - Aplicar metodoloxías e normativas para unha xestión eficiente da enerxía
  AM2 CE2 - Analizar e aplicar medidas de aforro e eficiencia enerxética nos sectores industrial, terciario e residencial
  AM3 CE3 - Elaboración de auditorías enerxéticas
  AM4 CE4 - Aplicar métodos de análise de datos para a creación de sistemas enerxéticos eficientes
  AM5 CE5 - Analizar o consumo de enerxía e os seus custos asociados
  AM6 CE6 - Elaborar certificacións enerxéticas
  AM7 CE7 - Ter coñecemento dos fundamentos, potencialidades, tecnoloxía, aplicacións e normativas das fontes de enerxía renovables
  AM8 CE8 - Analizar e incluír as enerxías renovables en diferentes instalacións
  AM9 CE9 - Tomar decisións nun entorno tecnolóxico onde se utilizan materiais en aplicacións de eficiencia
  AM10 CE10 - Deseñar e analizar sistemas de aproveitamento solar
  AM11 CE11 - Deseñar e analizar sistemas de coxeración
  AM12 CE12 - Deseñar e analizar sistemas de biomasa
  AM13 CE13 - Analizar, aplicar e optimizar sistemas de uso enerxético
  AM14 CE14 - Deseñar e analizar sistemas eólicos
  AM15 CE15 - Desenvolver un proxecto no ámbito do máster
  AM16 CE16 - Buscar, analizar, identificar e aplicar novas fontes de enerxía eléctrica ou novas técnicas de xestión da electricidade baixo criterios como a eficiencia, a sustentabilidade ou a cooperación, así como a utilización destas en novas aplicacións
  AM17 CE17 - Aplicar a metodoloxía BIM para a sustentabilidade e a eficiencia enerxética
TipoB Código  
  Mixto
  BM1 CB6 - Posuír e comprender coñecementos que proporcionan unha base ou oportunidade para ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
  BM2 CB7 - Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade para resolver problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
  BM3 CB8 - Que o alumnado sexa capaz de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
  BM4 CB9 - Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados de forma clara e sen ambigüidades
  BM5 CB10 - Que os estudantes teñan as habilidades de aprendizaxe que lle permitan seguir estudando dun xeito que será en gran parte autodirixido ou autónomo
  BM6 CG1 - Busca e selecciona alternativas considerando as mellores solucións posibles
  BM7 CG2 - Desenvolver habilidades de análise e síntese; fomentar a discusión crítica, defender argumentos e sacar conclusións
  BM8 CG3 - Incorporar o seu propio vocabulario para expresarse con precisión nunha comunicación eficaz, tanto escrita como oral
  BM9 CG4 - Extraer, interpretar e procesar información, de diferentes fontes, para a súa utilización no estudo e análise
  BM10 CG5 - potenciar a creatividade
  BM11 CG6 - Adquirir novos coñecementos e habilidades relacionadas co ámbito profesional do máster
  BM12 CG7 - Analiza criticamente a túa propia experiencia de prácticas
  BM13 CG8 - Aplicar os coñecementos teóricos á práctica
  BM14 CG9 - Aplicar os coñecementos das ciencias e tecnoloxías avanzadas á práctica profesional ou investigadora de eficiencia
  BM15 CG10 - Coñecer a lexislación e a normativa vixente aplicable ao sector das enerxías renovables e da eficiencia enerxética
  BM16 CG11 - Avaliar a aplicación das tecnoloxías emerxentes no ámbito da enerxía e do medio ambiente
  BM17 CG12 - Desenvolver a capacidade de asesorar e orientar sobre a mellor vía ou canle para optimizar os recursos enerxéticos en relación coas enerxías renovables
  BM18 CG13 - Plantexar e resolver problemas, interpretar un conxunto de datos e analizar os resultados obtidos; no ámbito da eficiencia enerxética e da sustentabilidade
TipoC Código  
  Mixto
  CM1 CT1 - Expresarse correctamente, tanto oralmente como por escrito, nas linguas oficiais da comunidade autónoma
  CM2 CT2 - Dominar a expresión e comprensión oral e escrita dunha lingua estranxeira
  CM3 CT3 - Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida
  CM4 CT4 - Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía respectuosa coa cultura democrática, os dereitos humanos e a perspectiva de xénero
  CM5 CT5 - Comprender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios dos que dispoñen os emprendedores
  CM6 CT6 - Adquirir habilidades para a vida e hábitos, rutinas e estilos de vida saudables
  CM7 CT7 - Desenvolver a capacidade de traballar en equipos interdisciplinares ou transdisciplinares, para ofrecer propostas que contribúan a un desenvolvemento sustentable ambiental, económico, político e social
  CM8 CT8 - Valorar a importancia da investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no progreso socioeconómico e cultural da sociedade
  CM9 CT9 - Ter a capacidade de xestionar tempo e recursos: elaborar plans, priorizar actividades, identificar críticas, fixar prazos e cumprilos
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes