Guía DocenteCurso
Facultade de Enfermaría e Podoloxía
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Enfermaría
 Asignaturas
  Sistemas da información e comunicación en ciencias da saúde
   Avaliación
Metodoloxías Competencias / Resultados Descrición Cualificación
Lecturas A10 B1 B3 B4 B8 B9 B11 B17 B19 B21 C3 C6 C7 C8 C10 C11 Resolución de exercicios de autoavaliación, baseados nos contidos da materia. 21
Traballos tutelados A10 B1 B2 B3 B4 B8 B9 B11 B13 B17 B19 B21 C2 C3 C6 C7 C8 C10 C11 Entrega e defensa de traballos de carácter obligatorio 26
Proba de ensaio B2 B3 B8 B9 C6 Proba escrita sobre os contidos do programa 33
Proba mixta B2 B3 B8 B9 C10 C11 Proba que pode integrar preguntas tipo de probas de ensaio e preguntas tipo de probas obxectivas.
En canto a preguntas de ensaio, recolle preguntas abertas de desenvolvemento. Ademais, en canto preguntas obxectivas, pode combinar preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación.
20
 
Observacións avaliación

ESTRUTURA DA MATERIA

A materia está dividida en dous módulos, claramente diferenciados, que deberán ser superados de maneira independente.

  • MÓDULO 1- INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA EN CIENCIAS DA SAÚDE*

Representa o 65% da cualificación final da materia, correspondéndose con:

33% (Proba de ensaio)

6% (Lecturas)

26% (Traballos Tutelados)

Para poder aprobar esta parte da materia será requisito indispensable cumprir coas seguintes premisas:

.- Realizar, tanto na primeira como na segunda oportunidade, o 100% de cada unha das seguintes metodoloxías establecidas: proba de ensaio e traballos tutelados.

.- Lograr polo menos, a metade da puntuación establecida como máxima, en cada unha das seguintes metodoloxías que computan na avaliación: proba de ensaio e traballos tutelados.

  • MÓDULO 2- TIC APLICADAS A CIENCIAS DÁ  SAUDE

Representa o 35% da cualificación final da materia, correspondéndose con:

20% (Proba mixta)

15% (Lecturas)

ASPECTOS A TER EN CONTA NA AVALIACIÓN: LECTURAS

O alumno que non realice a totalidade dos exercicios de autoavaliación programados para cada un dos módulos, de maneira independente, non se lle outorgará a puntuación establecida e calcularase a súa media, mediante a suma das restantes porcentaxes.

Estes exercicios non forman parte da primeira e segunda oportunidade, senón que se establecen como avaliación continua, en cada un dos módulos.

PRIMEIRA OPORTUNIDADE:

A avaliación que aparece reflectida é a PROGRAMADA para todos os alumnos con MATRICULA COMÚN que se presenten á primeira oportunidade.    

Os estudantes que non superen ou non se presenten á proba mixta durante o transcurso da materia, poderán ser avaliados na data oficial correspondente á primeira oportunidade, mediante un exame escrito.

Os estudantes que non superen ou non presenten os traballos tutelados durante o transcurso da materia, non poderán ser avaliados deste contido na data oficial correspondente á primeira oportunidade, figurando esta parte como suspensa. Deberán esperar á segunda oportunidade para facer a entrega dos traballos pendentes.

A aplicación das porcentaxes correspondentes realizarase a condición de que o alumno teña todas as probas superadas de maneira independente.

Cando o alumno non supere de maneira independente una ou máis probas supoñerá a cualificación de SUSPENSO en acta. Se a media aritmética supera o 5, ao non superar algunha das avaliacións, figurará cun 4,9 en acta.

O feito de non presentarse a algunha das probas implica figurar en acta como NON PRESENTADO.

As probas superadas na primeira oportunidade conservaranse para a segunda oportunidade, coa cualificación obtida.

SEGUNDA OPORTUNIDADE:

Para a Segunda Oportunidade o alumno será avaliado mediante un exame único escrito que incluirá a/ s proba/ s pendente/ s ou non superadas, mantendo a porcentaxe establecida sobre a cualificación final.

Os estudantes que teñan pendente o contido dos traballos tutelados, poderán realizar a entrega dos mesmos neste momento.

MATRÍCULA PARCIAL:

Para os alumnos de MATRICULA PARCIAL poderán optar por examinarse por escrito en primeira e segunda oportunidade nun único exame que se corresponderá coas datas oficiais aprobadas en Xunta de Facultade, onde se aplicarán as porcentaxes relativas a cada parte do contido da materia.

Ofrecerase a posibilidade de realizar os traballos tutelados de maneira individual.

DISPENSA ACADÉMICA:

De acordo á normativa da UDC, admítese dispénsaa académica nesta materia.

OPORTUNIDADE ADIANTADA:

Os alumnos que soliciten OPORTUNIDADE ADIANTADA deberán examinarse por escrito a través dun único exame que se corresponderá coas datas oficiais aprobadas en Xunta de Facultade.

MATRÍCULA DE HONRA:

Os estudantes que desexen optar a matrícula deberán cumprir os seguintes requisitos:

  • Obter unha nota media superior a 9,5 na cualificación final da materia.
  • Obter a máxima nota en dúas das tres probas de avaliación da materia.
  • Remitir as actividades de avaliación continua, que se expoñan na materia.

Tras a aplicación dos criterios establecidos, a decisión final quedará supeditada á consideración dos profesores da materia.

FRAUDE E RESPONSABILIDADES DISCIPLINARIAS:

Segundo o  establecido na normativa da UDC:

1.- Se durante a realización dunha proba de avaliación os profesores responsables teñen coñecemento da quebra dos principios de decoro, legalidade ou mérito individual tales como o uso de documentos ou instrumentos non permitidos, a copia ou intento de copia dos resultados obtidos por compañeiros, a comunicación entre estudantes ou un comportamento impropio, procederase á expulsión inmediata do estudante da proba de avaliación e redactarase unha acta cos motivos, que se enviará ao decano ou director xunto coas verificacións documentais que estime oportunas para a súa valoración. Todo, sen prexuízo das responsabilidades disciplinarias ás que puidese proceder de acordo coa cualificación da falta cometida polo alumno infractor.

2.- Queda prohibido o acceso á realización das probas de avaliación con instrumentos electrónicos ou dispositivos móbiles acesos, non expresamente autorizados polo profesorado responsable, o cal será causa suficiente de expulsión da proba, despois de redactar a acta correspondente que se enviará ao centro.

3.- A expulsión dunha proba de avaliación implicará a cualificación de suspenso (nota numérica de 0) na convocatoria da materia.

4.- Na realización de traballos, o plaxio e a utilización de material non orixinal, incluído aquel obtido a través de internet, sen indicación expresa da súa orixe e, se é o caso, o permiso do seu autor/a, poderá ser considerada causa de cualificación de suspenso na actividade. Todo iso sen prexuízo das responsabilidades disciplinarias ás que puidese haber lugar tras o correspondente procedemento.

 


Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes