Teaching GuideTerm
Faculty of Nursing and Podiatry
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Enfermaría
 Subjects
  Information and Communication Systems in Health Science
   Assessment
Methodologies Competencies / Results Description Qualification
Workbook A10 B1 B3 B4 B8 B9 B11 B17 B19 B21 C3 C6 C7 C8 C10 C11 Resolución de exercicios de autoavaliación, baseados nos contidos da materia. 21
Supervised projects A10 B1 B2 B3 B4 B8 B9 B11 B13 B17 B19 B21 C2 C3 C6 C7 C8 C10 C11 Entrega e defensa de traballos de carácter obligatorio 26
Long answer / essay questions B2 B3 B8 B9 C6 Proba escrita sobre os contidos do programa 33
Mixed objective/subjective test B2 B3 B8 B9 C10 C11 Proba que pode integrar preguntas tipo de probas de ensaio e preguntas tipo de probas obxectivas.
En canto a preguntas de ensaio, recolle preguntas abertas de desenvolvemento. Ademais, en canto preguntas obxectivas, pode combinar preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación.
20
 
Assessment comments


A asignatura de “Sistemas da información e comunicación en ciencias da saúde” está constituida por duas unidades:


a.- Información e documentación científica en Ciencias da Saúde (60% da asignatura)


b.- TICS aplicadas a Ciencias da Saúde (40% da asignatura)


 


Os sistemas de avaliación para cada unha das unidades son as que se presentan a continuación:


 


A) PRIMEURA E SEGUNDA OPORTUNIDADE:


INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA EN CIENCIAS DA SAÚDE


Proba de ensaio..................................................70%


Traballos tutelados..............................................20%


Prácticas a través das tics (búsca bibliográfica)..... 10%


 


***Para poder superar esta unidade é requisito indispensable aprobar cada unha das partes de modo independiente, alcanzando un mínimo do 50% da nota máxima a obter.


 


TICS APLICADAS A CIENCIAS DA SAÚDE


Prácticas a traves das TIC...... 30%


Proba de ensaio................... 70%


***Para poder aprobar esta parte da asignatura é requisito indispensable cumplir os seguintes requisitos:


      .- Haber realizado o 100% dos traballos prácticos.


      .- Haber obtido na proba de ensaio, como mínimo o 50% da nota máxima a alcanzar.


B) MATRÍCULA PARCIAL EN PRIMERA Y SEGUNDA OPORTUNIDAD


Dada a no obligatoriedade de asistencia nesta materia, aplicaránse os mesmos criterios que para a matrícula ordinaria.


OBSERVACIONS XERAIS DA ASIGNATURA


 A) A aplicación dos porcentaxes correspondientes realizaráse, SEMPRE E CANDO, o alumno tenga todas as probas superadas.


No caso de suspender solo un dos módulos (Información e Documentación en Ciencias de la Salud o TICS aplicadas a Ciencias de la Salud):


.- Na primeira oportunidade conservaráse a parte aprobada.


.- En sucesivas convocatorias, o alumno terá que evaluarse da materia na súa totalidade.


B) Os criterios para determinar a calificación de "Non Presentado" rexiránse polos establecidos nas "NORMAS DE AVALIACIÓN, REVISIÓN E RECLAMACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS DOS ESTUDOS DE GRAO E MESTRADO UNIVERSITARIO" da UDC.


C) Os criterios para a convocatoria adiantada rexiranse polos establecidos nas "NORMAS DE AVALIACIÓN, REVISIÓN E RECLAMACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS DOS ESTUDOS DE GRAO E MESTRADO UNIVERSITARIO" da UDC.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes