Teaching GuideTerm
Faculty of Nursing and Podiatry
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Enfermaría
 Subjects
  Bases for the Interpretation of Scientific Knowledge
   Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Collaborative learning A18 A19 A20 B1 B3 B8 B11 B21 C6 C7 C8 C11
Consiste en realizar en grupos de 5 estudantes unha proposta de investigación.
Na parte da Prof SEOANE tratarase dunha proposta de investigación cuantitativa e terá unha puntuación de 1 punto sobre 10 na parte evaluada (nota máxima final da materia 0.7 puntos).

Na parte da Prof MOVILLA tratarase dunha proposta de investigación cualitativa e terá unha puntuación de 2.5 puntos sobre 10 na parte evaluada (nota final da máxima materia 0.75 puntos).
0
Problem solving A19 A20 B8 C7 C11 C13 Esta actividade corresponde á parte da materia impartida pola Prof. Dra. Teresa Seoane (4 ECTS). Se realizarán probas de coñecemento e boletíns de exercicios prácticos que deben resolver de xeito individual mediante a aplicación dos coñecementos traballados, valorándose con 4 puntos sobre 10 (nota máxima final da materia= 2,8 puntos)

- A entrega da totalidade dos traballos propostos
- A adecuación das respostas proporcionadas
- A presentación e a claridade na descripción dos resultados
- A utilización das ferramentas informáticas e os recursos web axeitados para a resolución do problema
No caso de detectar traballos ou respostas as preguntas coincidentes doutros ou coincidentes entre eles non se puntuarán.

0
Mixed objective/subjective test A18 A19 A20 B3 B8 B11 C6 C11 1.- Na parte correspondente á materia (4 ECTS) impartida pola Prof. Dra. Teresa Seoane realizarase unha proba escrita que se valorará con 5 puntos sobe 10 (nota final máxima da materia 3.5 puntos) que combinará preguntas de resposta múltiple y/o resposta breve y/o resolución de exercicios de analise estatística de datos e interpretación de resultados, sobre os contidos desenvolvidos na materia

2.- Na parte correspondente á materia (2 ECTS) impartida pola Prof. Dra María Jesús Movilla realizarase unha proba final que terá unha puntuación máxima de 3 puntos sobre 10 puntos (nota final máxima da materia 0,9 puntos)
0
Supervised projects A18 B3 B8 C13 Esta actividades corresponde a materia impartida pola Prof. Dra María Jesús Movilla.
Avaliánse con un total de 4.5 puntos sobre 10 puntos en esta parte da materia (nota máxima final da materia=1.35 puntos)
0
 
Assessment comments
NOTA IMPORTANTE.A materia Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico é impartida por 3 profesoras. A Prof Dra Teresa Seoane Pillado e a Prof Dra Sonia Pértega Pillado(4 ECTS) e a Prof Dra María Jesús Movilla Fernández (2 ECTS). 

Para superar a materia é necesario haber superado cada unha das partes individualmente. 
No caso de que non se supere unha das duas partes na 1ª oportunidade a nota que lle figurará será de 4,e para a 2ª oportunidade manterase aprobada a parte que se teña superada na 1ª oportunidade dentro da mesma convocatoria.
 

A nota final calculase según o peso en créditos ECTS de cada unha das partes, 70% materia impartida pola Prof. Dra Teresa Seoane Pillado-Prof Dra Sonia Pértega Díaz e 30% materia impartida pola Prof. Dra María Jesús Movilla Fernández.  

MATRICULA PARCIAL.
Os/As estudantes poderán solicitar DISPENSA ACADEMICA.

Os/as estudantes de matricula parcial deberán poñerse en contacto cas profesoras ó inicio do curso. 
Prof. Seoane: Deberán entregar os boletins de exercicios e facer as probas de avaliacion continua no tempo e forma que se lles solicite para ser avaliados/as. Ademais de realizar a proba mixta correspondente a esta parte da materia.
Prof. Movilla: Realizar o mesmo proceso de avaliación que o descrito para a PRIMEIRA OPORTUNIDADE 

SEGUNDA OPORTUNIDADE E OUTRAS. 

Prof Seoane: Deberán entregar os boletins de exercicios e  facer as probas de avaliacion continua no tempo e forma que se lles solicite para ser avaliados/as. Ademais de realizar a proba mixta correspondente a esta parte da materia
Prof. Movilla: A avaliación consistirá en unha proba obxectiva sendo necesario acadar 5 puntos para superar a materia.

OPORTUNIDADE ADIANTADA. 

Prof Seoane: Deberán entregar os boletins de exercicios e  facer as probas de avaliacion continua no tempo e forma que se lles solicite para ser avaliados/as. Ademais de realizar a proba mixta correspondente a esta parte da materia  
Prof. Movilla: A avaliación consistirá en unha proba obxectiva sendo necesario acadar 5 puntos para superar a materia.

MATRICULA DE HONRA.

Outorgarase ás puntuacions máis elevadas superiores a 9 obtidas unha vez ponderadas e sumadas as dúas partes da materia.

NON PRESENTADO.

A calificación de Non Presentado corresponderá ó/á estudante que non fixera a proba mixta na parte da profesora Seoane e/ou que non realizara a proba mixta na parte da profesora Movilla.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes