Guía DocenteCurso
Facultade de Enfermaría e Podoloxía
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Enfermaría
 Asignaturas
  Enfermaría clínica III
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A15 A34 A35 A36 A37 A38 A39 B24 B21 B16 B14 B13 B12 B11 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 C1 C6 C7 C10 C11 C12 Nos estudos de casos exporanse aos alumnos casos clínicos
prácticos relacionados cos temas da materia, mediante sistema de pregunta-resposta curta, proporcionando no caso de que sexa necesaria documentación ou outro material para facilitar o seu enchemento e ampliar os coñecementos.

Valorarase a capacidade para relacionar o coñecemento xeral dos temas desenvolvidos nas Sesións Maxistrais e os Seminarios con problemas concretos, a capacidade de análise e comprensión da situación, así como a capacidade de interacción dentro do grupo e as achegas durante o proceso de reflexión no traballo en grupo no caso de que os casos cínicos non se resolvan de forma individual.

Os Casos Clínicos exporanse a través da plataforma Moodle e o alumno terá que facer entrega a través da mesma plataforma, e dentro do prazo sinalado, e seguindo as “Normas de presentación de Casos Clínicos e Lecturas” da súa proposta para a resolución do caso exposto.

A entrega dos estudos de casos é obrigatoria. Quedan excluídos desta obrigatoriedade os alumnos de matrícula parcial con exención de asistencia, que deberán realizar as actividades que se lle indiquen e entregalas no momento sinalado; esta programación realizarase cando se presente o caso. Os traballos que non se presenten en tempo e forma non serán avaliados

As actividades relacionadas cos estudos de casos son de carácter sumativo e non se poden recuperar ou substituír por outras actividades da materia, conformándose así unha avaliación contínua da aprendizaxe. Ao longo do curso, realizaranse un total de 3 estudos de casos, nas datas establecidas no cronograma da materia.

Para a superación da materia é necesaria a entrega do 100% dos estudos, e acadar unha nota como mínimo de 5 puntos, resultante do cálculo da media de puntuacións dos traballos. Os traballos non entregados puntuaranse como “0” puntos á hora de facer o cálculo da nota dos estudos. No caso de non presentar o 100% dos casos, este apartado computará como 0 puntos no cálculo da puntuación da materia, sen posibilidade de superación da mesma, e terá que presentarse en 2ª oportunidade.

Cada estudo de casos ten unha puntuación máxima de 10. Supoñerán o 30% da cualificación final
30
Proba de resposta múltiple A34 A35 A36 A37 A38 A39 B2 B3 Realizaranse dúas probas escritas (parciais) cada unha nun tempo de 30 minutos:
- 1ª proba escrita: coincidindo unha semana despois de finalizar o Módulo I (Atención de Enfermaría a persoas en Estado Crítico).
- 2ª proba escrita: unha semana despois de finalizar o Módulo II

A proba final realizarase coincidindo coa data oficial publicada na páxina web da Facultade.

As dúas probas constarán de 30 preguntas por módulo tipo test (4 alternativas de resposta, cunha soa resposta válida) e realizaranse de forma presencial sempre que a situación o permita a través da plataforma Moodle. En caso de non poder facerse de forma presencial faranse telemáticamente de forma síncrona na hora marcada a través de Moodle, e con participación obrigatoria na sesión que se creará en Teams para ese fin, coa cámara e o sonido acendidos. Os contidos que se avaliarán nestas dúas probas serán os desenvolvidos durante as sesións maxistrais, os seminarios, os estudos de casos e as lecturas científicas.
As dúas probas escritas, en caso de ser superadas, liberan materia ata a convocatoria de XULLO dese curso académico. Se na convocatoria de Xullo o alumno non logrou superar as 2 probas escritas, deberá examinarse da materia completa na seguinte convocatoria.
Cada proba posúe un valor de 10 puntos e para superalo o alumno debe alcanzar unha puntuación igual ou superior a 5 puntos sobre 10 en cada unha das probas.
A nota final da proba de resposta múltiple calcularase facendo unha media aritmética da cualificación obtida nas dúas probas escritas a condición de que en ambas as probas obtéñase a cualificación mínima esixida (unha puntuación igual ou superior a 5 puntos sobre 10).
Estas probas supoñerán o 40% da cualificación final.
Fórmula para o cálculo da puntuación:
Puntuación = nº de acertos - nº erros/4.
40
Proba obxectiva A15 A34 A35 A36 A38 B1 B3 B21 C3 C4 C6 C11 Probas de coñecemento dos temas: Realizarase 1 proba por tema tipo Test de 10 preguntas con 4 opcións de resposta a través da plataforma Moodle relacionada con coñecementos dos temas. Cada proba terá unha puntuación máxima de 10 puntos, e para a superación da material será necesaria a entrega do 100% das probas propostas. Para a superación desta parte, o alumno terá que acadar unha media de 5 ou máis puntos. Se non se acadase o 100% da entrega das probas de coñecemento dos temas, a nota deste apartado será de 0 puntos e impedirá a superación da material.
Supoñerá o 20% da cualificación final
20
Lecturas A15 A34 A35 A36 A37 A38 A39 B1 B4 B11 B21 C6 C7 C8 C11 Nas actividades de Lectura proporcionaranse aos alumnos Artigos Científicos relacionados cos temas expostos nas Clases Maxistrais ou Seminarios, de tal forma que o alumno terá que facer unha lectura crítica dos mesmos.

Do mesmo xeito que nos Estudos de Casos, valorarase o nivel de conceptos adquirido polo alumno, a claridade de ideas e a capacidade do alumno para chegar a expresar un criterio propio sobre o texto proposto, tentando que este se base na mellor Evidencia Científica que exista sobre o tema desenvolvido.

Realizaranse un total de 2 lecturas ao longo do curso.
A entrega das lecturas é de carácter obrigatorio, e non se poderán recuperar ou substituír por outras actividades. Teñen un carácter sumativo. Poderanse substituír as lecturas por outro tipo de traballos.

Cada actividade de lectura ten unha puntuación máxima de 10. Supoñerá o 15% da cualificación final
10
 
Observacións avaliación

Tanto os estudos de casos como as lecturas ou outros traballos solicitados cuxa nota sexa menor de 5 poderán ser presentados de novo para poder superalos. Para iso terán como límite 10 días desde que sexa comunicada a nota. Neste caso a nota máxima a conseguir será de 5 puntos sobre 10.

Sendo unha materia de carácter obrigatorio, será necesaria a asistencia ás sesións maxistrais e seminarios (virtuais ou presenciais) e a entrega do 100% dos estudos de casos e lecturas e das probas de avaliación dos temas para a superación da materia.En cso de que o alumno non chegue a ditas porcentaxes, a puntuación destes apartados será de 0 puntos. No caso de no poder acudir a unha sesión maxistral ou virtual @ alumn@ terá que certifica-lasúa ausencia e se a causa que a produce pode anticiparse, notíficalo tamén con antelación. 

Non Presentado : no acta de cualificacións figurará como Non presentado (N.P.) aquel alumno que non se presente á proba escrita final.

Matrícula de honra : será outorgada automaticamente aos 3 alumnos que alcancen a maior cualificación, sempre que esta sexa igual ou superior a 9,0. No caso de que exista maior número de alumnos que matrículas de honra asignadas á materia, previa solicitude por escrito dos alumnos interesados, programarase, en hora e data acordada polos interesados, a realización dun exame tipo proba obxectiva para asignar as matrículas de honra ás mellores cualificacións

Oportunidade adiantada : será condición necesaria para superar a materia:

· Superar unha proba escrita coincidindo coa data oficial da materia ao finalizar o curso. A proba constará de 30 preguntas tipo test con 4 alternativas de resposta nas que só unha opción é válida. A puntuación máxima desta proba será de 10 puntos. Será necesaria unha puntuación =5 puntos para a superación da proba. Supoñerá o 40% da nota final.

· A cualificación dos casos prácticos será substituída por un único traballo que posuirá unha cualificación máxima de 10 puntos. Supoñerá o 60% da nota final.

· Para superar a materia é necesario obter unha avaliación favorable (puntuación de 5 na proba escrita e no traballo presentado). Os 5 restantes son sumativos pero non son obrigatorios.

· Fórmula para o cálculo da puntuación:
Puntuación = nº de acertos – nº erros/4.
As respostas non contestadas non puntúan

Alumnos con matrícula a tempo parcial sen exención de asistencia :

· Realizaranse as mesmas probas de resposta múltiple, estudios de casos, lecturas e probas de coñecemento dos temas que para o resto dos alumnos. Os contidos que se avaliarán neste exame serán os desenvolvidos durante as sesións maxistrais, os seminarios, os estudos de casos e as lecturas O primeiro exame parcial realizarase ao finalizar o módulo 1. Este exame en caso de ser superado libera materia en convocatoria de Xuño e Xullo dese curso académico. Para liberar materia o alumno debe alcanzar unha puntuación igual ou superior a 5 sobre 10. En caso de non superalo o alumno poderá repetir esta proba na convocatoria de Xuño ou Xullo. Achegará o 40% da puntuación total da materia.

· Fórmula para o cálculo da puntuación:
Puntuación = nº de acertos – nº erros/4.
As respostas non contestadas non puntúan

· Ao longo do curso, os alumnos deberán presentar os estudos de casos e lecturas propostas polo profesor a través da plataforma Moodle. Cada estudo de caso terá un valor máximo de 10 puntos e achegarán o 25% do total da nota final. Cada lectura terá un valor máximo de 10 puntos e achegarán o 15% do total da nota final.

Alumnos con matrícula parcial e exención de asistencia . Realizarán:

· 2 probas de resposta múltiple a través de Moodle de forma telemática, con conexión a través de Teams mediante vídeo. A proba constará de 30 preguntas tipo test con 4 alternativas de resposta nas que só unha opción é válida. Os contidos que se avaliarán neste exame serán os desenvolvidos durante as sesións maxistrais, os seminarios, os estudos de casos e as lecturas. O primeiro exame parcial realizarase ao finalizar o módulo 1.

Este exame en caso de ser superado libera materia en convocatoria de Xuño e Xullo dese curso académico. A puntuación máxima de cada proba será de 10 puntos. Para liberar materia o alumno debe alcanzar unha puntuación igual ou superior a 5 sobre 10. Supoñerán o 40% da nota final.

· Un traballo sobre un tema relacionado co programa da materia, e a defensa do mesmo será oral (a data da entrega do traballo e a defensa oral publicarase na plataforma Moodle) de forma non presencial a través da plataforma Teams. O traballo posúe un valor de 10 puntos e supoñerá o 60% da nota final. Este traballo virá substituír as probas de coñecemento, os estudos de casos e as lecturas traballados durante o curso.

O traballo entregarase unha semana antes da proba de resposta múltiple a través de Moodle proposta polas docentes da materia.

Segunda oportunidade :

Os alumnos que na 1ª oportunidade non superasen algunha das partes da avaliación (Probasde resposta múltiple/ Casos clínicos e lecturas/ Probas de coñecemento dostemas), teranse que presentar en 2ª oportunidade da parte non superada. No caso de que as partes non superadas sexan os casos clínicos e lecturas, a puntuaciónmáxima destes será de 5 puntos, e será necesaria a presentación do 100% dos casos e lecturas. En caso de quea presentación sexa inferior o 100%, non se poderá superar a asignatura, e esteapartado computará como “0” puntos para o cálculo da nota da asignatura.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes