Teaching GuideTerm
Faculty of Nursing and Podiatry
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Enfermaría
 Subjects
  Clinical Placement VI
   Assessment
Methodologies Competencies / Results Description Qualification
Clinical practice placement A62 B1 B3 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B19 B20 B22 B24 C1 C3 C4 C7 C10 C11 C12 Como resultado do rotatorio práctico, xérase un informe final, o cal será avaliado polo profesional que tutorice ao alumno. Este informe será finalmente valorado polo profesor responsable da materia
Na elaboración do informe final terase en consideración os coñecementos, as actitudes profesionais, as habilidades e destrezas técnicas e as aptitudes do alumno.
80
Student portfolio A62 B1 B3 B5 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B15 B22 C7 C10 C11 C12 A súa realización é obrigatoria en tempo, horario e centro establecido pola facultade. 20
 
Assessment comments

 PRÁCTICAS CLÍNICAS: 

O alumnado e o equipo docente estarán atentos aos cambios que podan xurdir no contexto de pandemia por Covid-19. As autoridades sanitarias e os responsables dos centros sociosanitarios nos que cursan as prácticas e os responsables académicos poden impoñer novas restriccións imprevisibles como a non posibilidade de encontros presenciais. 

Fora do contexto de práctica clínica en sí, o seguimento  individualizado do alumnado será preferentemente non presencial y utilizando as plataformas de encontro virtual Teams y Moodle. 

As prácticas clínicas son de carácter obrigatorio e non existen faltas xustificadas, polo que as ausencias debidamente acreditadas deberán recuperarse, sempre que non excedan do 50% das planificadas. As non xustificadas constitúen unha infracción grave e poden supor, a criterio do profesor/a titular responábel, o suspenso na asignatura. A recuperación das prácticas realizaráse no período establecido polo profesor/a, antes da data do peche das actas.As datas  e horarios nos  que cada estudante
realizar as prácticas clínicas faránse públicos antes do inicio das mesmas. - A aplicación das porcentaxes correspondientes (80% informe de competencias dol tutor clínico e 20% do traballo  individual do alumno ou alumna) e a suma final,  realizarase sempre e cando ol alumno ou alumna teñ as dúas proebas
(Prácticas Clínicas e Traballos Tutelados) superadas de xeito independente.

- A no presentación física do alumno/a a revisión das prácticas clínicas co tutor académico (salvo causa de forza maior) podrá ser considerado motivo suficiente para ser declarado NON APTO  na asignatura.
- Cando o alumno ou alumna non supere de manera
independente as dúas probas supondrá a calificación de SUSPENSO en acta. A
calificación numérica obterase  estableciendo un mínimo en cada unha das
partes:(mínimo de 1 no diario reflexivo e mínimo de 4 en informe de competencias do tutor clínico)- O feito  de presentarse/realizar as prácticas
clínicas e ser evaluado en calquera das probas implica figurar en acta
como presentado coa  calificación correspondente.

Non se contempla nas asignaturas prácticas a posibilidade de dispensa académica por matrícula parcial.

Os criterios de evaluación estarán a disposición dos e das alumnas na plataforma MOODLE antes do comenzo da asignatura.


 Segundo recolle o artigo 18º das NORMAS DE AVALIACIÓN, REVISIÓN E RECLAMACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS DOS
ESTUDOS DE GRAO E MESTRADO UNIVERSITARIO
 da UDC nas materias
que pola súa natureza se avalíen exclusivamente mediante actividades non recuperables,
como pode ser o caso do prácticum ou as prácticas clínicas, os
estudantes só poderán empregar a segunda oportunidade de xullo  para recuperar outras actividades
como o diario reflexivo, a memoria ou o informes final.

Ol sistema de calificacions  expresarase por calificación numérica de acordo co establecido nol art. 5 do
Real Decreto 1125/2003 de 5 de setembro (BOE 18 de setembro), polol que se
establece o sistema europeo de créditos e o sistema de calificaciones nas titulacions universitarias de carácter oficial e validez en todo o territorio
nacional.Sistema de calificacions: 

0-4.9=Suspenso

5-6.9=Aprobado

7-8.9=Notable

9-10=Sobresaínte

9-10 Matrícula de Honra (Graciable) e trala realización dunha  proba práctica,
previa solicitud do alumno ante o profesor/a responsable das  estancias.

o feito de presentarse/realizar as
prácticas clínicas e ser avaliado en calquiera das probas implica figurar
en acta como presentado coa calificación correspondente.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes