Guía DocenteCurso
Facultade de Enfermaría e Podoloxía
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Enfermaría
 Asignaturas
  Enfermaría Clínica I
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A34 A35 A36 A37 A38 A39 A60 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B11 B12 B13 B15 B16 B19 B24 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C10 C11 C12 Avaliarase:
- A utilización do P.A.E.
- A utilización dunha Taxonomia Enfermeira, NANDA, NIC E NOC.
- A utilización dun Modelo Enfermeiro.
- A recollida das fontes bibliograficas.
- A participación de cada un dos membros da equipa na resolución e discusión dos problemas ou situacions plantexadas.
- Valorarase a capacidade para relacionar o coñecemento teórico dos contidos desenvolvidos nas Sesións Maxistrais e os Seminarios con problemas concretos, e a capacidade de análise e comprensión da situación, mediante traballo colaborativo.
Os Casos Clínicos exporanse e entregarase a través da plataforma Moodle, dentro do prazo sinalado. A entrega dos estudos de casos é obrigatoria.
Os traballos que non se presenten en tempo e forma non serán avaliados.
30
Traballos tutelados A34 A35 A36 A37 A38 A39 A60 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B11 B12 B13 B15 B16 B19 B24 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C10 C11 C12 Os criterios esenciais para a realización dos traballos son:
- A utilización do P.A.E.
- Dunha taxonomia enfermeira, NANDA, NIC E NOC.
- A utilización dun Modelo Enfermeiro.
- A recollida de fontes bibliograficas.
- A adecuación dos coñecementos, dos fundamentos enfermeiros e de Fisiopatoloxia aplicados aos traballos, mediante traballo colaborativo.
30
Proba obxectiva A34 A35 A36 A37 A38 A39 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B9 B11 B12 B13 B15 B16 B19 B24 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C10 C11 C12 As respostas incorrectas descontarán aplicando a seguinte fórmula: Puntuación= nº de acertos – (nº erros/4) ou nº de acertos-(nº de errosx0.25). 40
 
Observacións avaliación

Para superar a materia no SISTEMA ORDINARIO (obrigatorio para todo o
alumnado con matrícula ordinaria) o estudante debe superar cada unha das partes:
traballos tutelados (30%), estudio de casos (30%) e proba obxectiva (40%).

A cualificación de non presentado: otorgarase ao alumnado que non se
presente ao exame nin participe nas actividades programadas. 

O alumnado da convocatoria adiantada de Decembro e Segunda Oportunidade,
debe cumprir os mesmos requisitos que nas convocatorias ordinarias.

O alumnado con matrícula a tempo parcial (con o sin dispensa académica)
poderá optar a non acudir as actividades grupais presenciais, pero deberá
traballar nas actividades programadas (según a documentación do moodle) e
presentalas de forma individual na plataforma moodle ou de forma presencial nas
tutorías programadas.

Convocatorias de segunda e posteriores matrículas: Para aqueles alumnos/as
que cursen a materia e finalicen o traballo de estudio de casos, e o traballo
tutelado coa cualificación de aprobado, poden volver cursar toda a materia novamente
ou presentarse só a proba obxectiva, tendo en conta que a cualificación da
mesma fará media coa cualificación obtida no curso académico no que cursase o
resto de actividades.

Para optar á matrícula de honra, o alumnado deberá acadar unha calificación
final entre 9,6 - 10.

SEGUNDA OPORTUNIDADE E
OUTRAS: O/a estudante de "2ª oportunidade e outras" seguirá o sistema
de avaliación da 1ª oportunidade. Poderá presentar as actividades académicas
pendentes, ou as non superadas, e acudir á proba obxectiva.