Guía DocenteCurso
Facultade de Enfermaría e Podoloxía
  Inicio | galego | english | A A |  
Grao en Podoloxía
 Asignaturas
  Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta A82 B3 B24 B25 B27 B28 B36 C16 C9 - Na materia da PROF . MOVILLA realizarase un examen de 7 preguntas, cada pregunta será valorada con un punto sendo o total 7 puntos. Hai que ter 3.5 puntos como mínimo para superar esta proba.

- Na materia da PROF SEOANE realizarase unha proba na data oficial do exame A proba constará de preguntas de resposta breve ou tipo test e/ou exercicios decálculos relacionados cos contidos teóricos, as lecturas propostas e os problemas expostos no desenvolvemento da materia.
Puntuará sobre un mínimo de 0 e un máximo de 10. O resultado desta proba representará o 80% da cualificación global desta parte da materia.

- Na materia da PROF. SOBRIDO (temas 4 e 5) realizarase un examen mixto, que suporá un total de 6 puntos sobre a nota final deste módulo
0
Solución de problemas A78 A81 A82 B2 B3 B25 B26 B28 B35 B36 C9 C11 - Na materia da PROF SEOANE: Propoñeranse casos e exercicios que serán desenvoltos polos estudantes.
Formulación aos alumnos de casos prácticos e exercicios que deben resolver facendo uso dos coñecementos teóricos que se traballan na materia, e cuxa entrega será puntuable nos casos nos que así se indique. Todos os traballos puntuaranse sobre un mínimo de 0 e un máximo de 10. A cualificación media destes traballos representará o 20% da cualificación global desta parte da materia.

A puntuación mínima para superar esta parte da materia será de 5 puntos.
0
Prácticas a través de TIC A78 A81 A82 B23 B25 B26 B27 B28 B33 B36 C9 C11 C16 C17 - Na materia da PROF SEOANE: Traballos individuais ou en grupos nos que se desenvolverán supostos prácticos mediante o uso de paquetes estatísticos.

- Na materia da PROF SOBRIDO (temas 4 e 5): Traballos realizados en clase, de modo grupal nos que se desenvolverán supostos prácticos sobre os distintos aspectos desenvolvidos na sesión maxistral. Este apartado no computará na avaliación.
0
Traballos tutelados A10 A49 A82 B3 B4 B9 B12 B14 B24 B25 B26 B27 B28 B35 B36 B39 C1 C2 C3 C6 C8 C9 C11 C16 - Na materia da PROF MOVILLA realizarase un traballo tutelado un grupos de 5 estudantes que terá unha puntuación de 3 p;untos na nota da evaluación desta parte da materia.

- Na materia da PROF. SOBRIDO (temas 4 y 5): Realizaranse 4 traballos en grupos que terá unha puntuación máxima de 4 puntos (sobre 10) na nota da evaluación deste módulo da materia.
0
 
Observacións avaliación

NOTA IMPORTANTE.

A materia Bases para a Interpretación doCoñecemento Científico é impartida por 3 profesores: a Prof Dra Teresa SeoanePillado (3.5 ECTS), a Prof. Dra María Sobrido Prieto (3.5 ECTS) e a Prof DraMaría Jesús Movilla Fernández (2 ECTS).

A Profesora Responsable da materia e aProf Dra María Jesús Movilla Fernández.

Para superar a materia é necesario habersuperado cada unha das 3 partes individualmente.

A nota final calculase según o peso encréditos ECTS de cada unha das partes, 39% da nota final corresponde a materiaimpartida pola Prof. Dra Teresa Seoane Pillado, outro 39% da nota finalcorresponde a materia impartida pola Prof. Dra María Sobrido Prieto e o 22% danota final corresponde a materia impartida pola Prof. Dra María Jesús MovillaFernández.

PRIMEIRA OPORTUNIDADE

Criterios de avaliación para as unidadesdidácticas de Metodoloxía Cuantitativa (PROF SEOANE)

A puntuación mínima para superar estaparte da materia será de 5 puntos.

A metodoloxía de avaliación descrita éobrigatoria para os/ as alumnos/ as de matrícula ordinaria en primeiraoportunidade.

Criterios de avaliación para as unidadesdidácticas de Información e Documentación (PROF SOBRIDO)

Para aprobar este módulo é requisitoindispensable:

  • Ter realizado o 100% de cada unha das metodoloxías.
  • Lograr a metade da puntuación en cada una das metodoloxías que computan na avaliación

Criterios de avaliación para as unidadesdidácticas de Metodoloxia Cualitativa (PROF MOVILLA)

A puntuación mínima para superar estaparte da materia será de 5 puntos.

A metodoloxía de avaliación descrita éobrigatoria para os/ as alumnos/ as de matrícula ordinaria en primeiraoportunidade.

MATRICULA PARCIAL.

Os/as estudantes de matricula parcial deberánpoñerse en contacto cas profesoras ó inicio do curso.

Prof. Seoane: Deberán entregar os boletins de exercicios notempo e forma que se lles solicite para ser avaliados/as.

Prof Sobrido: Deberán entregar os traballos tutelados no tempo e forma que se lles solicite para ser avaliados/as.

Prof. Movilla: Os/As estudantes poderán optar a unha seguintesopcións:

1.- proba mixta de 10 preguntas sendonecesario acadar 5 puntos para superar materia.

2.- realizar o mesmo proceso de avaliaciónque o descrito para a PRIMEIRA OPORTUNIDADE

SEGUNDA OPORTUNIDADE E OUTRAS.

Prof Seoane: Deberán entregar os boletins de exercicios notempo e forma que se lles solicite para ser avaliados/as.

Prof. Sobrido: Para aprobar este módulo é requisito indispensable:

  • Ter realizado o 100% de cada unha das metodoloxías.
  • Lograr a metade da puntuación en cada una das metodoloxías que computan na avaliación

Prof. Movilla: a avaliación consistirá en unha proba mixta de10 preguntas sendo necesario acadar 6 puntos para superar materia.

OPORTUNIDADE ADIANTADA.

Prof Seoane: Deberán entregar os boletins de exercicios notempo e forma que se lles solicite para ser avaliados/as.

Prof. Sobrido: Os/As alumnos/as que soliciten OPORTUNIDADE ADIANTADA deberán examinarse por
escrito a través dun único examen que se corresponderá coas datas oficiais
aprobadas en Xunta de Facultade

Prof. Movilla: A avaliación consistirá en unha proba mixta de10 preguntas sendo necesario acadar 5 puntos para superar materia.

MATRICULA DE HONRA.

Outorgarase ás puntuacions máis elevadassuperiores a 9 obtidas unha vez ponderadas e sumadas as dúas partes da materia.

NON PRESENTADO.

A calificación de Non Presentadocorresponderá ó/á estudante que non fixera a proba mixta na parte da profesoraSeoane e/ou que non realizara a proba mixta na parte da profesora Sobrido e/ouque non realizara a proba mixta na parte da profesora Movilla.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes