Guía DocenteCurso
Facultade de Enfermaría e Podoloxía
  Inicio | galego | english | A A |  
Grao en Podoloxía
 Competencias do título


Tipo A Código Competencias do título Específicas
  A1 Coñecer o desenvolvemento embriolóxico nas distintas etapas de formación. A anatomía e fisioloxía humana. Estudo dos diferentes órganos, aparatos e sistemas. Esplacnoloxía vascular e nerviosa. Eixes e planos corporais. Anatomía específica do membro inferior.
  A2 Adquirir coñecementos sobre a bioloxía celular e tisular. Composición e organización da materia dos seres vivos. Histoloxía. Xenética.
  A3 Coñecer as materias de biofísica, fisioloxía e bioquímica relacionadas co corpo humano. Principios inmediatos. Bioquímica e biofísica das membranas, músculos e nervios. Adquirir o coñecemento das funcións e regulación dos distintos órganos e sistemas do corpo humano.
  A4 Coñecer o concepto anatómico e funcional da enfermidade e a clasificación das enfermidades. Describir a patoloxía dos diferentes órganos, aparatos e sistemas. Semioloxía médica. Dermatoloxía. Reumatoloxía. Traumatoloxía. Neuroloxía. Endocrinoloxía. Procesos vasculares patolóxicos. Patoloxías sistémicas con repercusión no pé.
  A5 Coñecer a anatomía patolóxica. Patoloxía celular. Reparación tisular. Alteracións do crecemento celular. Nomenclatura e clasificación das neoplasias.
  A6 Coñecer os conceptos básicos da microbioloxía. Morfoloxía e fisioloxía dos microorganismos. Infección. Inmunoloxía. Inmunidade natural e adquirida. Vacinas e soros. Microorganismos máis frecuentes nas patoloxías do pé. Aspectos fundamentais da parasitoloxía sanitaria. Microbioloxía ambiental. Laboratorio e diagnóstico microbiolóxico das enfermidades. Mecanismos de patoxenicidade viral. Micoloxía. Fundamentos microbiolóxicos para a prevención de infección.
  A7 Coñecer e aplicar os principios de farmacocinética e farmacodinámica. Acción, efectos, reaccións adversas e interaccións farmacolóxicas. Descrición dos distintos grupos farmacolóxicos. Fármacos de uso habitual, indicacións e contraindicacións. Deseño de fármacos e desenvolvemento de medicamentos. Receitas. Estudos de toxicidade. Produtos naturais de utilización terapéutica. Vías de administración de medicamentos.
  A8 Adquirir o concepto de saúde e enfermidade. Coñecer os determinantes da saúde na poboación. Desenvolver os factores que inflúen no fenómeno saúde-enfermidade. Deseño de protocolos de prevención e a súa aplicación práctica. Saúde pública e organización sanitaria. Concepto, método e uso da epidemioloxía.
  A9 Adquirir e aplicar os coñecementos teóricos e prácticos implicados nos aspectos psicolóxicos que interveñen na relación paciente - terapeuta. Desenvolvemento cognitivo emocional e psicosocial do ser humano. Coñecer os aspectos psicolóxicos da dor. Introdución ó estudo do comportamento humano. Psicoloxía social.
  A10 Coñecer, valorar criticamente e saber utilizar as tecnoloxías e fontes de información biomédica, para obter, organizar, interpretar e comunicar información científica e sanitaria. Coñecer os conceptos básicos de bioestatística e a súa aplicación. Usar os sistemas de busca e recuperación da información biomédica e comprender e interpretar criticamente textos científicos. Coñecer os principios do método científico, a investigación biomédica e o ensaio clínico.
  A11 Coñecer os fundamentos da biomecánica e a cinesioloxía. Teorías de apoio. A marcha humana. Alteracións estruturais do pé. Alteracións posturais do aparato locomotor con repercusión no pé e viceversa. Instrumentos de análise biomecánico.
  A12 Realizar a historia clínica podolóxica e rexistrar a información obtida. Filoxenia do aparato locomotor. O pé a través da historia. Desenvolver as técnicas de exploración física. Parámetros clínicos normais en decúbito, bipedestación estática e dinámica. Técnicas de exploración clínica. Estudo das técnicas e forma de actuación podolóxica no ámbito sanitario.
  A13 Coñecer os Fundamentos da Podoloxía. Ergonomía. Historia da profesión e marco conceptual. Concepto de profesión. Nomenclatura técnica empregada en ciencias da saúde. Adquirir capacidade na xestión clínica dos servizos de podoloxía.
  A14 Actuar en base ó cumprimento das obrigacións deontolóxicas da profesión, a lexislación vixente e os criterios de normopraxis. Dereitos do paciente. Responsabilidade civil e sanitaria. Problemas éticos no exercicio da profesión. Instrumentos que axuden ó profesional no caso de problemas éticos. Marco profesional. Dereitos e obrigacións do profesional.
  A15 Coñecer os diferentes sistemas diagnósticos, as súass características e a súa interpretación, así como a manipulación das instalacións de radiodiagnóstico podolóxico e a radio protección*. Estrutura atómica da materia. Radioactividade. Interacción dos electróns e fotóns coa materia.
  A16 Desenvolver a habilidade de realizar as actividades radiolóxicas propias da podoloxía. Equipos de raios X. Magnitudes e unidades de formación de imaxes. Detección de radiacións. Control de calidade e calibración das instalacións de radiodiagnóstico. Radiobioloxía e radioprotección. Lexislación. Coñecer outras técnicas de obtención de imaxes diagnósticas do pé. Técnicas radiolóxicas. Interpretación radiolóxica.
  A17 Identificar e analizar os problemas de saúde do pé nos diferentes aspectos ambientais, biodinámicos e sociais, así como unha aprendizaxe relativa á avaliación dos feitos cientificamente probados e á análise dos datos en xeral, para aplicar a Podoloxía Baseada na Evidencia Científica.
  A18 Coñecer e aplicar estratexias de prevención e educación para a saúde en podoloxía. Saúde laboral podolóxica. Prevención de riscos laborais en podoloxía. Saneamento e desinfección. Métodos de educación sanitaria podolóxica. Deseñar e avaliar os programas de educación para a saúde. Podoloxía preventiva. Antropoloxía da Saúde e da Enfermidade.
  A19 Coñecer e identificar os procesos patolóxicos do pé e sistémicos con repercusión podolóxica, pé de risco e os parámetros clínicos patolóxicos das afeccións estruturais e funcionais do aparato locomotor en decúbito, bipedestación estática e dinámica. Identificar as lesións dermatolóxicas e o seu tratamento. Coñecer e aplicar a Farmacoloxía especifica de uso podolóxico.
  A20 Coñecer e desenvolver as técnicas de exploración, para emitir un diagnóstico e pronóstico, e deseñar o plan de tratamento ortopodolóxico da patoloxía da extremidade inferior. Traumatismos óseos e músculo ligamentosos. Patoloxía do antepé e do retropé. Deformidades conxénitas. Lesións neurolóxicas. Amputacións. Asimetrías.
  A21 Desenvolver a habilidade e destreza no uso do instrumental, material e maquinaria empregados para a confección e aplicación de tratamentos ortopodolóxicos. Concepto xeral de ortopedia. O obradoiro ortopodolóxico. Tecnoloxía de materiais terapéuticos ortopodolóxicos. Fundamentos e técnicas para o moldeado pé-perna.
  A22 Deseñar, obter e aplicar mediante diferentes técnicas e materiais os ortesis plantares e ortesis dixitais, próteses, férulas. Ortesioloxía plantar e digital. Estudo do calzado e calzadoterapia. Prescrición de tratamentos ortopédicos da extremidade inferior.
  A23 Coñecer e aplicar os métodos físicos, eléctricos e manuais na terapéutica das distintas patoloxías do pé. Vendaxes funcionais. Terapia da dor e inflamación no pé.
  A24 Coñecer, diagnosticar e tratar as dermatopatías e queratopatías, o tratamento dos helomas e das súas causas. Onicoloxía, patoloxía e tratamento conservador do aparato ungueal.
  A25 Coñecer e aplicar as técnicas de exploración, diagnóstico e tratamento das feridas, úlceras e procesos infecciosos que afectan ó pé. Estudo, diagnóstico e tratamento do pé diabético Mecanismos de reparación e cicatrización.
  A26 Coñecer e utilizar as técnicas e tratamentos quiropodolóxicos e de administración de fármacos.
  A27 Coñecer e empregar o instrumental en cirurxía e quiropodoloxía, os métodos de esterilización e a toma de mostras para cultivos.
  A28 Coñecer, diagnosticar e tratar os procesos vasculares e neurolóxicos periféricos que afectan ó pé e susceptibles de tratamento quiropodolóxico.
  A29 Coñecer e aplicar probas complementarias en quiropodoloxía. Estudo e valoración do paciente candidato a tratamentos quiropodolóxicos. Protocolos diagnósticos e catalogación do risco quirúrxico.
  A30 Coñecer e aplicar procedementos técnicos e habilidades en cirurxía podolóxica. Coñecer e diagnosticar a patoloxía do pé con indicación quirúrxica.
  A31 Coñecer e empregar a historia clínica, valorar e aplicar o protocolo preoperatorio e o consentimento informado.
  A32 Coñecer e aplicar a Farmacoloxía especifica de uso podolóxico. Coñecer e utilizar a farmacoloxía pre e post quirúrxica, os tipos de anestesia en podoloxía e técnicas de aplicación.
  A33 Coñecer e obter habilidades na aplicación das técnicas podolóxicas de cirurxía ungueal, de cirurxía podolóxica de partes brandas, de cirurxía ósea e articular do pé.
  A34 Coñecer os métodos de reanimación cardiopulmonar e resucitación en casos de emerxencia. DEA.
  A35 Coñecer e empregar as técnicas de exploración, diagnóstico e tratamentos dos tumores no pé. Coñecer e saber tratar as complicacións e efectos secundarios derivados da aplicación das técnicas de cirurxía podolóxica e quiropodolóxicas.
  A36 Integrar e aplicar na práctica clínica podolóxica os coñecementos adquiridos durante la carrera, nas Clínicas podolóxicas universitarias e centros acreditados.
  A37 Protocolizar e aplicar o método clínico en podoloxía.
  A38 Realizar a historia clínica podolóxica e rexistrar a información obtida.
  A39 Desenvolver as técnicas de exploración física.
  A40 Desenvolver a habilidade de realizar as actividades radiolóxicas propias da podoloxía.
  A41 Interpretar os resultados das probas complementarias e a racionalización do seu uso.
  A42 Emitir un diagnóstico e pronóstico.
  A43 Deseñar o plan de intervención integral ou tratamento podolóxico.
  A44 Deseñar planes de intervención específicos para o tratamento do pé de risco: diabético, neurolóxico e vascular.
  A45 Desenvolver a capacidade de establecer protocolos, executalos e avalialos.
  A46 Desenvolver a habilidade e destreza no uso do instrumental, material e maquinaria empregados para a confección e aplicación de tratamentos podolóxicos.
  A47 Aplicar as medidas de resucitación e reanimación en casos de emerxencia.
  A48 Desenvolver as habilidades sociais para a comunicación e o trato co paciente e outros profesionais.
  A49 Establecer intercambio de información cos distintos profesionais e autoridades sanitarias implicadas na prevención, promoción e protección da saúde.
  A50 Prescribir, administrar e aplicar tratamentos farmacolóxicos, ortopodolóxicos, físicos e quirúrxicos.
  A51 Elaborar e interpretar informes clínicos.
  A52 Avaliar os resultados obtidos do proceso de atención podolóxica.
  A53 Adquirir capacidade na xestión clínica dos servizos de podoloxía.
  A54 Manter actualizados os coñecementos, habilidades e actitudes.
  A55 Garantir a calidade asistencial na práctica da podoloxía.
  A56 Utilizar elementos de documentación, estatística, informática e os métodos xerais de análise epidemiolóxicos.
  A57 Aplicar os métodos de investigación e preparación científica.
  A58 Adquirir a capacidade crítica sobre publicacións científicas.
  A59 Adquirir a capacidade de comunicar nos foros científicos os avances profesionais.
  A60 Integrar os coñecementos, habilidades, destrezas, valores e actitudes adquiridos durante o itinerario curricular do alumno.
  A61 Coñecer o Sistema Sanitario Español e os aspectos básicos relacionados coa xestión dos servizos de saúde, fundamentalmente os que estean relacionados coa atención e rehabilitación podolóxica.
  A62 Adquirir habilidades de traballo en equipo como unidade na que se estruturan de forma uni ou multidisciplinar e interdisciplinar os profesionais e demais persoal relacionados coa prevención, avaliación diagnóstica e tratamento podolóxico.
  A63 Adquirir e aplicar os coñecementos teóricos e prácticos implicados nos aspectos psicolóxicos que interveñen na relación paciente-terapeuta. Desenvolvemento cognitivo emocional e psicosocial do ser humano. Coñecer os aspectos psicolóxicos da dor. Introdución ó estudo do comportamento humano. Psicoloxía social.
  A64 Identificar e integrar a práctica profesional desde o respecto á autonomía do paciente; describir os elementos propios do manexo da documentación clínica con especial atención ós aspectos de confidencialidade; identificar os criterios básicos de xestión clínica, economía da saúde e uso eficiente dos recursos.
  A65 CE1 - Conocer el desarrollo embriológico del cuerpo humano, los ejes y planos corporales y la anatomía de órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano y la esplacnología vascular y nerviosa
  A66 CE2 - Conocer la anatomía específica del miembro inferior
  A67 CE3 - Adquirir conocimientos sobre la composición y organización de la materia de los seres vivos, biología celular y tisular, histología y genética
  A68 CE4 - Conocer la biofísica, fisiología, bioquímica, funciones y regulación de los distintos órganos y sistemas del cuerpo humano y los principios inmediatos
  A69 CE5 - Conocer los principios físicos aplicables a la marcha humana
  A70 CE6 - Conocer el concepto anatómico y funcional de la enfermedad y la clasificación de enfermedades, adquiriendo capacidad de describir las patologías más prevalentes del ser humano
  A71 CE7 - Conocer las patologías sistémicas con repercusión en el pie: alteraciones reumatológicas, traumatológicas, neurológicas, endocrinológicas y vasculares
  A72 CE8 - Conocer la patología celular, las alteraciones del crecimiento celular y reparación tisular, los principios de la anatomía patológica y la nomenclatura y clasificación de las neoplasias
  A73 CE9 - Conocer y comprender la morfología y fisiología de los microorganismos, así como los mecanismos de la infección e inmunidad, la inmunoprofilaxis, los fundamentos del control del crecimiento microbiano y los aspectos básicos de diagnóstico microbiológico, micología clínica, parasitología ambiental y microbiología ambiental
  A74 CE10 - Conocer los microorganismos más frecuentes en las patologías del pie
  A75 CE11 - Conocer los grupos farmacológicos y los procesos cinéticos de los medicamentos en el organismo, identificando los fármacos de uso habitual sus indicaciones, contraindicaciones, reacciones adversas, interacciones y vías de administración
  A76 CE12 - Conocer los principios de diseño de fármacos y desarrollo de medicamentos, Recetas, Estudios de toxicidad y productos naturales de utilización terapéutica
  A77 CE13 - Conocer el concepto de salud y enfermedad, los determinantes de la salud en la población y analizar los factores que influyen en el fenómeno salud-enfermedad. Conocer el concepto de salud pública y organización sanitaria
  A78 CE14 - Conocer y aplicar el concepto, método y uso de la epidemiología
  A79 CE15 - Adquirir y aplicar los conocimientos teóricos y prácticos implicados en los aspectos psicológicos sociales intervinientes en la relación terapeuta-paciente y conocer los aspectos psicológicos del dolor
  A80 CE16 - Conocer los principios del desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial del ser humano. Psicología social
  A81 CE17 - Conocer y aplicar los métodos estadísticos utilizados en los estudios del área de ciencias de la salud
  A82 CE18 - Conocer los principios del método científico y comprender la investigación en el área de ciencias de la salud en sus diferentes metodologías
  A83 CE19 - Saber utilizar sistemas de búsqueda y recuperación de la información en el área de ciencias de la salud y conocer los métodos de organización e interpretación crítica de textos e información científica
  A84 CE20 - Conocer los fundamentos de la biomecánica y la cinesiología
  A85 CE21 - Conocer los instrumentos de análisis biomecánico y la biomecánica de la marcha humana y obtener la capacidad de análisis de la marcha
  A86 CE22 - Conocer las alteraciones estructurales del pie y su comportamiento biomecánico y conocer las alteraciones posturales del aparato locomotor y su influencia sobre el pie y viceversa
  A87 CE23 - Conocer y aplicar la nomenclatura técnica de ciencias de la salud y realizar la historia clínica Podológica y registro de la información obtenida
  A88 CE24 - Conocer la filogenia del aparato locomoto
  A89 CE25 - Conocer y desarrollar las técnicas de exploración física y clínica y los parámetros clínicos normales en decúbito, bipedestación estática y dinámica
  A90 CE26 - Conocer los fundamentos de la Podología, el concepto de profesión y saber reconocer las capacidades profesionales propias de la misma en el equipo multidisciplinar de salud
  A91 CE27 - Conocer la organización y gestión de la consulta profesional de podología y adquirir la capacidad en la gestión clínica de los servicios de podología
  A92 CE28 - Actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas de la profesión, los principios éticos universales, la legislación vigente y los criterios de normopraxis
  A93 CE29 - Conocer los derechos del paciente, la responsabilidad civil y sanitaria, el marco, los derechos y obligaciones del profesional, los problemas éticos en el ejercicio de la profesión y los instrumentos que ayuden al profesional en caso de problemas éticos
  A94 CE30 - Conocer y utilizar los diferentes sistemas diagnósticos de imagen del pie y sus características, desarrollar la habilidad de realizar e interpretar pruebas radiológicas propias de la Podología
  A95 CE31 - Conocer las instalaciones de radiodiagnóstico aplicables en Podología, los principios básicos del manejo de equipos de radiodiagnóstico y los principios y técnicas de radioprotección respetando la legislación vigente
  A96 CE32 - Identificar y analizar los problemas de salud del pie en los diferentes aspectos ambiéntales, biodinámicos y sociales, así como un aprendizaje relativo a la evaluación de los hechos científicamente probados y al análisis de los datos en general, para aplicar la Podología Basada en la Evidencia Científica
  A97 CE33 - Conocer y aplicar estrategias de prevención y educación y los métodos de educación para la salud en podología preventiva y diseñar y evaluar los programas de educación para la salud en Podología
  A98 CE34 - Conocer los problemas de salud laboral en el ejercicio de la profesión y sus factores etiológicos y aplicar los métodos de prevención de riesgos laborales en Podología
  A99 CE35 - Conocer la Antropología de la Salud y la Enfermedad
  A100 CE36 - Conocer y diferenciar, según los parámetros clínicos, los procesos patológicos del pie, las afecciones estructurales y funcionales del aparato locomotor, las patologías de miembro inferior y los procesos sistémicos con repercusión podológica
  A101 CE37 - Identificar las lesiones dermatológicas y conocer su tratamiento
  A102 CE38 - Conocer y aplicar la Farmacología especifica de uso podológico
  A103 CE39 - Conocer y desarrollar las técnicas de exploración, para emitir un diagnóstico y pronóstico, y diseñar el plan de tratamiento ortopodológico de acuerdo a los objetivos terapéuticos
  A104 CE40 - Desarrollar la habilidad y destreza en el uso del instrumental, material y maquinaria empleados para la confección y aplicación de tratamientos ortopodológicos identificando los riesgos derivados de la actividad e implementando las medidas de seguridad necesarias
  A105 CE41 - Conocer, diagnosticar y tratar las patologías del pie: Traumatismos óseos y músculo-ligamentosos, patología de antepie y retropié, deformidades congénitas y adquiridas, lesiones neurológicas, Amputaciones y Asimetrías
  A106 CE42 - Obtener los conocimientos y capacidad para diseñar, obtener y aplicar las ortesis plantares, ortesis digitales, prótesis y férulas mediante el uso de diferentes técnicas y materiales
  A107 CE43 - Conocer el concepto de Ortopedia
  A108 CE44 - Conocer y diferenciar las propiedades de los materiales utilizados en la confección ortoprotésica
  A109 CE45 - Conocer y aplicar las técnicas de obtención de moldes del segmento pie-pierna
  A110 CE46 - Adquirir la capacidad de prescribir tratamientos ortopédicos de la extremidad inferior
  A111 CE47 - Conocer y aplicar los principios de la calzadoterapia, diferenciar las partes, los elementos y los diferentes tipos de calzado
  A112 CE48 - Conocer y aplicar los métodos físicos, eléctricos y manuales en la terapéutica de las distintas patologías morfológicas y funcionales del pie y en el tratamiento del dolor y la inflamación
  A113 CE49 - Conocer, diagnosticar y tratar las dermatopatías y queratopatías, el tratamiento de los helomas y de sus causas. Onicología, patología y tratamiento conservador del aparato ungueal
  A114 CE50 - Conocer y utilizar las técnicas y tratamientos quiropodológicos y de administración de fármacos
  A115 CE51 - Conocer y aplicar las técnicas de exploración, diagnóstico y tratamiento de las heridas, úlceras y procesos infecciosos que afectan al pie. Conocer los mecanismos de reparación y cicatrización
  A116 CE52 - Conocer las características específicas de los pacientes diabéticos y de riesgo y aplicar las técnicas de exploración, estudio, diagnóstico y tratamiento del pie diabético
  A117 CE53 - Conocer y emplear el instrumental de Quiropodología y cirugía podológica, las técnicas y procedimientos en prevención de la infección: métodos de limpieza, desinfección, esterilización y sus controles
  A118 CE54 - Conocer y emplear los métodos de la toma de muestras para cultivos su derivación e interpretación
  A119 CE55 - Conocer, diagnosticar y tratar los procesos vasculares y neurológicos periféricos que afectan al pie y susceptibles de tratamiento quiropodológico
  A120 CE56 - Conocer y aplicar los métodos de estudio, pruebas complementarias y valoración del paciente candidato a tratamiento quiropodológico
  A121 CE57 - Conocer y aplicar los protocolos diagnósticos y de catalogación de riesgo quirúrgico
  A122 CE58 - Conocer y diagnosticar la patología del pie con indicación quirúrgica
  A123 CE59 - Conocer y emplear la historia clínica, valorar y aplicar el protocolo preoperatorio y el consentimiento informado
  A124 CE60 - Conocer y aplicar la Farmacología especifica de uso podológico y la farmacología pre y post quirúrgica
  A125 CE61 - Conocer y utilizar los tipos de anestesia en podología y técnicas de aplicación
  A126 CE62 - Conocer y obtener habilidades en los procedimientos técnicos y en la aplicación de las técnicas de cirugía ungueal y de cirugía podológica de partes blandas del pie
  A127 CE63 - Conocer y obtener habilidades en los procedimientos técnicos y en la aplicación de las técnicas de cirugía ósea y articular del pie
  A128 CE64 - Conocer y aplicar de métodos de reanimación cardiopulmonar y resucitación en casos de emergencia
  A129 CE65 - Conocer y emplear las técnicas de exploración, diagnóstico y tratamientos de los tumores en el pie
  A130 CE66 - Conocer y saber tratar las complicaciones y efectos secundarios derivados de la aplicación de las técnicas de cirugía podológica y quiropodológicas
  A131 CE67 - Aplicar en las Clínicas Podológicas Universitarias y centros acreditados los conocimientos adquiridos en los módulos previos durante la realización de prácticas preprofesionales que permitan al alumno incorporar los valores profesionales y competencias dirigidas a: Protocolizar y aplicar el método clínico en podología Realizar la historia clínica y registrar la información obtenida Aplicar las técnicas de exploración física, interpretar los resultados e integrarlos en el proceso de diagnóstico Realizar las técnicas radiológicas propias de la podología en el ámbito clínico Interpretar los resultados de las pruebas complementarias y la racionalización de su uso. Emitir un diagnóstico y pronóstico Desarrollar la capacidad de establecer protocolos, ejecutarlos y evaluarlos. Desarrollar la habilidad y destreza en el uso del instrumental, material y maquinaria empleados para la confección y aplicación de tratamientos podológicos en el ámbito clínico. Diseñar el plan de tratamiento integral o tratamiento podológico y evaluar los resultados obtenidos en el ámbito clínico. Diseñar planes de intervención específicos para el tratamiento del pie de riesgo: diabético, neurológico y vascular Aplicar las medidas de resucitación y reanimación en
  A132 CE68 - Integrar los conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes adquiridos durante el itinerario curricular del alumno
  A133 CE69 - Desarrollar las habilidades sociales para la comunicación y el trato con el paciente y otros profesionales
  A134 CE70 - Adquirir la capacidad de establecer intercambio de información con los distintos profesionales y autoridades sanitarias implicadas en la atención sanitaria , prevención, promoción y protección de la salud, mediante la elaboración e interpretación de informes clínicos y planes de prevención y promoción de salud podológica
  A135 CE71 - Adquirir la capacidad de prescribir, administrar y aplicar tratamientos farmacológicos, ortopodológicos, físicos y quirúrgicos en el ámbito clínico integrado en el plan de atención podológica
  A136 CE72 - Adquirir capacidad en la gestión clínica de los servicios de podología
  A137 CE73 - Garantizar la calidad asistencial en la práctica de la podología manteniendo actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes en la práctica profesional
  A138 CE74 - Integrar los conocimientos obtenidos en el Grado, para plasmarlos en un Trabajo de fin de grado
  A139 CE75 - Aplicar los diferentes métodos de investigación, preparación y comunicación científica en el ámbito de Ciencias de la Salud
Tipo B Código Competencias do título Básicas / Xerais
  B1 Aprender a aprender.
  B2 Resolver problemas de forma efectiva.
  B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
  B4 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
  B5 Traballar de forma colaborativa.
  B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
  B7 Comunicarse de maneira efectiva nun entorno de traballo.
  B8 Coñecer e apreciar a diversidade e a multiculturalidade.
  B9 Fomento dunha segunda lingua de interese para a profesión.
  B10 Desenvolver a capacidade de liderado.
  B11 Coñecementos de informática relativos ó seu ámbito de estudo.
  B12 Capacidade de xestión da información.
  B13 Traballo en equipo de carácter interdisciplinar.
  B14 Implicación na calidade e busca da excelencia.
  B15 Sensibilidade cara temas medioambientais.
  B16 Capacidade de organización e planificación do tempo e o traballo.
  B17 Capacidade de motivarse e motivar a outros.
  B18 Capacidade para comunicarse con persoas non expertas na materia.
  B19 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica.
  B20 Habilidade para traballar nun contexto internacional.
  B21 Habilidades interpersonais.
  B22 Fomentar e aplicar os dereitos fundamentais e a igualdade entre homes e mulleres.
  B23 CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
  B24 CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
  B25 CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
  B26 CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
  B27 CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
  B28 CG01 - Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología y Podiatría
  B29 CG02 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos patológicos médicos y quirúrgicos, interrelacionando la patología general con la patología del pie.
  B30 CG03 - Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y evaluar cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacológico, preventivo y/ o educativo, basado en la Historia clínica
  B31 CG04 - Adquirir una experiencia clínica adecuada en cada uno de los contenidos podológicos, llevados a cabo en Centros acreditados para la formación universitaria de Podología, fomentando la interrelación y comunicación eficaz con pacientes, familiares, y miembros del equipo multidisciplinar
  B32 CG05 - Colaborar con los profesionales sanitarios específicamente formados en la materia, en la adaptación y uso de prótesis y ayudas técnicas necesarias, según las condiciones físicas, psicológicas y sociales de los pacientes
  B33 CG06 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economía de la salud y el uso eficiente de los recursos sanitarios, así como la gestión eficaz de la documentación clínica, con especial atención a su confidencialidad
  B34 CG07 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la podología y el fomento de la atención podológica en la población
  B35 CG08 - Adquirir habilidades de trabajo en los entornos educativo e investigador, asistencial-sanitario, así como en equipos uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas relacionados con la prevención y asistencia podológica
  B36 CG09 - Valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología utilizados en la investigación relacionada con la podología
  B37 CG10 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura, determinantes genéticos, demográficos y socioeconómicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación
  B38 CG11 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y comunitarios en la toma de decisiones
  B39 CG12 - Capacidad para la cooperación, el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo en entornos interdisciplinares
Tipo C Código Competencias do título Transversais / Nucleares
  C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
  C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
  C9 CT01 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
  C10 CT02 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero
  C11 CT03 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
  C12 CT04 - Desarrollar el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva de género
  C13 CT05 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
  C14 CT06 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables
  C15 CT07 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social
  C16 CT08 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad
  C17 CT09 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer plazos y cumplirlos
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes