Teaching GuideTerm
Faculty of Work Sciences
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Ferrol)
 Subjects
  Accounting
   Contents
Topic Sub-topic
PRIMERA PARTE
FUNDAMENTOS BÁSICOS DA CONTABILIDADE
Tema 1: Introdución á contabilidade. 1.1. Actividade económica e necesidade de información.
1.2. Concepto de contabilidade.
1.3. Divisións da contabilidade.
Tema 2: A información financeira. 2.1. Usos e usuarios da información financeira.
2.2. Características básicas da información financeira.
2.3. Normativa para á elaboración da información financeira.
Tema 3: O balance de situación. 3.1. O patrimonio da empresa.
3.2. Principio de dualidade.
3.3. Elementos patrimoniais: activos, pasivos e neto.
Tema 4: A conta de resultados e o estado de fluxos de efectivo. 4.1. Criterio do devengo.
4.2. Resultado do período: ingresos e gastos.
4.3. Fluxo de efectivo: cobros e pagos.
Tema 5: O método contable. 5.1. Transacións económicas e feitos contables.
5.2. A conta.
5.3. Tecnicismos das contas.
Tema 6: Rexistros contables. 6.1. Anotacións no libro diario.
6.2. Traspaso do libro diario ao libro maior.
6.3. Balance de comprobación e estados financeiros.
Tema 7:O ciclo contable 7.1. Rexistro das operacións realizadas no período.
7.2. Axustes por aplicación do devengo.
7.3. Preparación de estados financeiros.
7.4. Peche de contas temporais.
SEGUNDA PARTE INTRODUCIÓN AO REXISTRO, PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCEIROS
Tema 8: Operacións de explotación. 8.1. Compras de existencias.
8.2. Vendas de existencias.
8.3. Custo de produtos vendidos e existencias finais.
8.4. Outros ingresos e gastos de explotación
Tema 9: Operacións de investimento e financiamento. 9.1. Compras de inmobilizado.
9.2. Vendas de inmobilizado.
9.3. Achegas dos accionistas.
9.4. Préstamos e outras débedas.
Tema 10: O contido dos estados financeiros. 10.1. O balance de situación.
10.2. A conta de resultados.
10.3. O estado de fluxos de efectivo.
10.4. A memoria e outra información financeira.
Tema 11: Análise da situación financeira. 11.1. A situación financeira a curto prazo.
11.2. Capacidade de xerar recursos e situación financeira a longo prazo.
Tema 12: Estudo da rendibilidade. 12.1. Rendibilidade económica.
12.2. Rendibilidade financeira.
12.3. Débeda e rendibilidade.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes