Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias do Traballo
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Ferrol)
 Asignaturas
  Economía do Traballo
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A6 A18 A19 B2 C1 C8
Metodoloxía diseñada para promover o aprendizaxe autónomo dos estudantes, baixo a tutela do profesor e en escenarios variados (académicos, profesionais, etc.).Está referida prioritariamente o aprendizaxe de como facer as cousas. Constitue unha opción baseada en que os estudantes asuman a responsabilidade do seu propio aprendizaxe. Este sistema de enseñanza apoiase en dous elementos básicos: o aprendizaxe independente dos estudantes e o seguimento dese aprendizaxe polo profesor.
Elaboración, presentación e defensa dun traballo individual ou en grupo sobre algún tema relacionado cos contidos do programa, con anterioridade a que finale o cuadrimestre e nunca máis tarde de quince días antes da data da proba obxetiva final da convocatoria ordinaira
10
Lecturas A6 A18 A19 B1 B2 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Son un conxunto de textos e documentación escrita que se recolleron e editaron como fonte de profundización nos contidos traballados. O estudante deberá presentar unha breve recensión sobre algunha das lecturas recomendadas polo profesor con anterioridade a que finalice o cuadrimestre e nunca máis tarde de quince días ante da data da proba obxetiva final da convocatoria ordinaria. 5
Proba obxectiva A6 A18 B1 B2 C1

Proba escrita utilizada para a evaluacióndo aprendizaxe . A súa característica distintiva e a posibilidade de determinar si as respostas dadas son ou non correctas. Constitue un instrumento de medida elaborado rigurosamente, que permite evaluar coñecementos, capacidades, destrezas, rendemento, aptitudes, actitudes, intelixecia, etc. E de aplicación tanto para a evaluación diagnóstica, formativa ou sumativa. A proba obxetiva pode combinar distintos tipos de preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar ou de asociación. Tamén se pode construir con un só tipo de estas pregunatas.
Na data aprobada pola Xunta de Facultade realizarase unha proba obxetiva na que o estudante terá que rrespostar a un cuestionario teórico-práctico (test de resposta cerrada e aberta, os erros restaran 1/2 do valor de 1 acerto). Preguntas de resposta aberta (breve explicación., resúmen, interpretación de datos e gráficas, casos prácticos) ou de ambos tipos
75
Portafolios do alumno A18 A19 B1 B2 B20 C1 E unha carpeta ou archivador ordeado por seccións, debidamente identificadas ou etiquetadas, que conteñen os rexistros ou materiais producto das actividades de aprendizaxe realizadas polo estudante nun período de tempo, cos comentarios e calificacións asignadas polo profesor, o que lle permite visualizar o progreso do estudante.
O portafolios inclue todo o que fai o estudante, como: apuntes ou notas de clase, traballos de investigación, guías de de traballo e o seu desenrolo, comentarios de notas, resúmenes, probas escritas, etc.
10
 
Observacións avaliación
En calquer caso o estudante terá a posibilidade de presentarse exclusivamente a proba obxetiva final, nas datas señaladas por la Xunta de Facultade, na que terá que respostar a un cuestioanrio teórico práctico (test de resposta cerrada e aberta; os erros restarán 1/2 do valor de 1 acerto) e preguntas de resposta aberta (breve explicación, resúmo, interpretación de datos, etc.) ou de ambos tipos. A valoración neste caso da proba final será de 7,5 puntos. Se o estudante decide non acollerse  o sistema de evaluación/exclusiva mediante unha proba obxetiva final, o outro sistema permite diseñar o proceso de formación tendo como punto de partida o volúmen de traballo que o estudante deberá realizar para acadar os obxetivos propostos na materia, e decir, a su asistencia as sesiones que se realicen mediante a utilización de leccions maxistrais, traballos tutelados, lecturas, portafolios, asistencia a eventos científicos ou de divulgación, así como o traballo persoal que supon o estudo dos contenidos do programa. Para poder acollerse o sistema de evaluación continua o estudante deberá asistir como mínimo  80% de las sesiones expositivas e interactivas. Para aprobar la asignatura debe ter una nota mínima de 4 na proba objetiva.Os estudantes con dedicación o estudo a tempo parcial terán o mesmo sistema de evaluación que os estudantes a tempo completo e en caso de que non asistan ás sesións presenciais terán que entregar os traballos, lecturas, etc., antes da data da proba obxetiva final da convocatoria ordinaria.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes