Teaching GuideTerm
Faculty of Work Sciences
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Ferrol)
 Subjects
  Environmental Management
   Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A13 A14 A18 A19 B2 B3 B4 B5 B9 B16 C3 Metodoloxía diseñada para promover o aprendizaxe autónomo dos estudantes, baixo a tutela do profesor e en escenarios variados (académicos, profesionais). Está referida prioritariamente o aprendizaxe de como facer as cousas. Constitue unha opción baseada en que os estudantes asuman a responsabilida do seu propio aprendizaxe. Este sistema de enseñanza básase en dous elementos: o aprendizaxe independente dos estudantes e o seguimento dese aprendizaxe polo profesor.
Elaboración, presentación e defensa dun traballo individual ou en grupo de algún tema relacionado cos contidos do programa; con anterioridad a que finalice o cuatrimestre e núnca máis tarde de quince días antes da data da proba obxetiva final da convocatoria ordinaria.
15
Objective test A13 A14 A18 A31 B2 B8 B14 C1 C8 Proba escrita utilizada para a evaluación do aprendizaxe coa característica distintiva da posibilidade de determinar se as respostas dadas son ou non correctas. Constitue un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar coñecementos, capacidades, destrezas, rendimento, aptitudes, actitudes, intelixencia, etc. E de aplicación tanto para a evaluación diagnóstica, formativa ou sumativa.
A proba obxetiva pode combinar distintos tipos de preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación. Tamén se pode construir con un só tipo de estas preguntas.
Na data aprobada na la Xunta de Facultade, realizaráse unha proba obxetiva na que o estudante terá que respostar a un cuestionario teórico-práctico (test de resposta cerrada e aberta; os erros restarán 1/2 de valor de 1 acerto) e preguntas de resposta aberta (breve explicación, resúmo, interpretación de datos, etc.) ou de ambos tipos.
60
Workbook A3 A14 A18 A19 B2 B4 B8 B14 B17 C6 Son un conxunto de textos, documentación escrita que se recolleron, editaron como fonte de profundización nos contidos traballados.
O estudante deberá presentar unha breve recensión sobre alguna das lecturas recomendadas polo profesor e defendela con anterioridade a que finalice o cuatrimestre e nunca máis tarde de quince días antes da data da proba obxetiva final da convocatoria ordinaria.
5
Student portfolio A13 A14 A18 A19 B2 B3 B4 B8 B14 B15 C1 E unha carpeta ou archivador ordeado por seccions, debidamente identificadas ou etiquetadas, que conteñen os rexistros ou materiais producto das actividades de aprendizaxe realizadas polo estudante nun período de tempo, cos comentarios e calificacions asignadas polo profesor, o que lle permite visualizar o progeso do estudante. O portafolios inclue todo o que fai o estudante, como: apuntes ou notas de clase, traballos de investigación, guías de traballo e o seu desenrolo, comentarios de notas, resúmes, probas escritas, etc. 15
Events academic / information A3 A14 A18 B2 B4 B8 B10 B14 B17 Actividades realizadas polo estudante que implican a asistencia e/ou participación en eventos científicos, e/ou divulgativos (congresos, xornadas, simposios, cursos, seminarios, conferencias, exposicións, etc.) co o obxetivo de profundizar no coñecemento de temas de estudo relacionados coa materia. Estas actividades proporcionan a o estudante coñecementos e experiencias actuais que incorporan as últimas novedades referentes a un determinado ámbito de estudo.
Esixe presentación do programa, certificado de asistencia e breve resúmo do contido.
5
 
Assessment comments
En calquer caso o estudante terá a posibilidade de presentarse exclusivamente a proba obxetiva final nas datas señalas pola Xunta de Facultade na que o estudante terá que dar resposta a un cuestionario teórico-práctico(test de resposta cerrada e aberta, os erros restarán 1/2 do valor de 1acerto), preguntas de resposta aberta (breve explicación, resumo, interpretación de datos e gráficas, casos prácticos) ou de ambos tipo. A valoración en este caso da proba final será de 6,0 puntos. Se o estudante decide non acollerse o sistema de evaluación/exclusiva mediante unha proba obxetiva final, o outro sistema permite diseñar o proceso de formación tendo como punto de partida o volúmen de traballo que o estudante deberá realizar para acadar os obxetivos propostos, e decir, a asistencia as sesións expositivas e interactivas, traballos tutelados, lecturas, portafolios, así como o traballo persoal que supon o estudo dos contidos do programa.Para poder acollerse o sistema de evaluación continua o estudante terá que asistir necesariamente a un mínimo do 80% das sesións e para poder aprobar a asignatura e necesario obter unha nota mínima de 4 na proba obxetiva final.
Os estudantes con dedicación o estudio a tempo parcial terán o mesmo sistema de evaluación que os estudantes a tempo completo e en caso que non asistan as sesións presenciais terán que entregar ás prácticas, traballos, portafolios, lecturas etc. antes da data da proba obxetiva final da convocatoria ordinaria.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes