Teaching GuideTerm
Faculty of Work Sciences
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Ferrol)
 Study programme competences / results


Type A Code Study programme competences / results Specific
  A1 Marco normativo regulador das relacións laborais.
  A2 Marco normativo regulador da Seguridade Social e da protección social complementaria.
  A3 Saúde laboral e prevención de riscos laborais.
  A4 Dirección e xestión de recursos humanos.
  A5 Políticas sociolaborais.
  A6 Economía e mercado de traballo.
  A7 Auditoría Sociolaboral.
  A8 Psicoloxía do Traballo e Técnicas de negociación.
  A9 Socioloxía do traballo e Técnicas de Investigación Social.
  A10 Organización e dirección de empresas.
  A11 Teoría e sistemas de relacións laborais.
  A12 Historia das relacións laborais.
  A13 Transmitir e comunicarse por escrito e oralmente usando a terminoloxía e as técnicas adecuadas.
  A14 Seleccionar e xestionar información e documentación laboral.
  A15 Dirixir grupos de persoas.
  A16 Asesorar e/ou xestionar en materia de emprego e contratación laboral.
  A17 Asesoramento e xestión en materia de Seguridade Social, Asistencia Social e protección social complementaria.
  A18 Interpretar datos e indicadores socioeconómicos.
  A19 Identificar as fontes de información económica e o seu contido.
  A20 Realizar funcións de representación e negociación en diferentes ámbitos das relacións laborais.
  A21 Realizar análises e diagnósticos, prestar apoio e tomar decisións en materia de estrutura organizativa, organización do traballo, estudo de métodos e estudo de tempos de traballo.
  A22 Planificación e deseño, asesoramento e xestión dos sistemas de prevención de riscos laborais.
  A23 Participar na elaboración e deseño de estratexias organizativas, desenvolvendo a estratexia de recursos humanos da organización.
  A24 Aplicar técnicas e tomar decisións en materia de xestión de recursos humanos (política retributiva, de selección...).
  A25 Aplicar as distintas técnicas de avaliación e auditoría sociolaboral.
  A26 Aplicar técnicas cuantitativas e cualitativas de investigación social ao ámbito laboral.
  A27 Asesoramento a organizacións sindicais e empresariais, e aos seus afiliados.
  A28 Elaborar, desenvolver e avaliar planes de formación ocupacional e continua no ámbito regulado e non regulado.
  A29 Elaborar, implementar e avaliar estratexias territoriais de promoción socioeconómica e inserción laboral.
  A30 Representación técnica no ámbito administrativo e procesual e defensa ante os tribunais.
  A31 Aplicar os coñecementos á práctica.
  A32 Comprender a relación entre procesos sociais e a dinámica das relacións laborais.
  A33 Comprender o carácter dinámico e cambiante das relacións laborais no ámbito nacional e internacional.
  A34 Interrelacionar as distintas disciplinas que configuran as relacións laborais.
  A35 Análise crítico das decisións emanadas dos axentes que participan nas relacións laborais.
Type B Code Study programme competences / results Basic / General
  B1 Resolución de problemas.
  B2 Capacidade de análise e síntese.
  B3 Capacidade de organización e planificación.
  B4 Capacidade de xestión da información.
  B5 Toma de decisións.
  B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
  B7 Habilidades nas relacións interpersoais.
  B8 Razoamento crítico.
  B9 Traballo en equipos.
  B10 Recoñecemento á diversidade e á multiculturalidade.
  B11 Traballo en ámbitos internacionais.
  B12 Motivación para a calidade.
  B13 Adaptación a novas situacións.
  B14 Aprendizaxe autónomo.
  B15 Creatividade.
  B16 Liderado.
  B17 Sensibilidade cara a temas medioambientais.
  B18 Que os estudantes demostrasen posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e adóitase atopar a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
  B19 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
  B20 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
  B21 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado.
  B22 Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
Type C Code Study programme competences / results Transversal / Nuclear
  C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
  C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes