Teaching GuideTerm
Polytechnic University Collage
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
 Study programme competences


Type A Code Study programme competences Specific
  A1 Capacidade para a redacción, firma, desenvolvemento e dirección de proxectos no ámbito da enxeñaría industrial, e en concreto da especialidade de electrónica industrial.
  A2 Capacidade para planificar, presupostar, organizar, dirixir e controlar tarefas, persoas e recursos.
  A3 Capacidade para realizar medicións, cálculos, valoracións, taxacións, peritaxes, estudos e informes.
  A4 Capacidade de xestión da información, manexo e aplicación das especificacións técnicas e da lexislación necesarias no exercicio da profesión.
  A5 Capacidade para analizar e valorar o impacto social e medioambiental das solucións técnicas actuando con ética, responsabilidade profesional e compromiso social, e buscando sempre a calidade e mellora continua.
  A6 Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que se poidan suscitar na enxeñaría. Aptitude para aplicar os coñecementos sobre: álxebra lineal; xeometría; xeometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuacións diferenciais e en derivadas parciais; métodos numéricos; algorítmica numérica; estatística e optimización.
  A7 Comprender e dominar os conceptos básicos sobre as leis xerais da mecánica, termodinámica, campos e ondas e electromagnetismo e a súa aplicación para resolver problemas propios da enxeñaría.
  A8 Capacidade para comprender e aplicar os principios e coñecementos básicos da química xeral, química orgánica e inorgánica e as súas aplicacións na enxeñaría.
  A9 Capacidade de visión espacial e coñecemento das técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionais de xeometría métrica e xeometría descritiva como mediante as aplicacións de deseño asistido por ordenador.
  A10 Coñecementos básicos sobre o uso e programación dos ordenadores, sistemas operativos, bases de datos e programas informáticos con aplicación en enxeñaría.
  A11 Coñecemento adecuado do concepto de empresa, o seu marco institucional e xurídico. Organización e xestión de empresas.
  A12 Coñecementos de termodinámica aplicada e transmisión de calor. Principios básicos e a súa aplicación á resolución de problemas de enxeñaría.
  A13 Coñecer os principios básicos da mecánica de fluídos e a súa aplicación á resolución de problemas no campo da enxeñaría, así como o cálculo de tubaxes, canais e sistemas de fluídos.
  A14 Coñecer os fundamentos da ciencia, tecnoloxía e química de materiais. Comprender a relación entre a microestrutura, a síntese, o procesado e as propiedades dos materiais.
  A15 Coñecer e utilizar os principios da teoría de circuítos e máquinas eléctricas.
  A16 Coñecer os fundamentos da electrónica.
  A17 Coñecer os fundamentos dos automatismos e métodos de control.
  A18 Coñecer os principios da teoría de máquinas e mecanismos.
  A19 Coñecer e empregar os principios da resistencia de materiais.
  A20 Coñecementos básicos dos sistemas de produción e fabricación.
  A21 Coñecementos básicos e aplicación de tecnoloxías medioambientais e sostenibilidade.
  A22 Coñecementos aplicados de organización de empresas.
  A23 Coñecementos e capacidades para organizar e xestionar proxectos. Coñecer a estrutura organizativa e as funcións dunha oficina de proxectos.
  A24 Coñecemento aplicado de electrotecnia.
  A25 Coñecer os fundamentos e aplicacións da electrónica analóxica.
  A26 Coñecer os fundamentos e aplicacións da electrónica dixital e microprocesadores.
  A27 Coñecemento aplicado de electrónica de potencia.
  A28 Coñecemento aplicado de instrumentación electrónica.
  A29 Capacidade para deseñar sistemas electrónicos analóxicos, dixitais e de potencia.
  A30 Coñecer e ser capaz de modelar e simular sistemas.
  A31 Coñecementos de regulación automática e técnicas de control e a súa aplicación á automatización industrial.
  A32 Coñecer os principios e aplicacións dos sistemas robotizados.
  A33 Coñecemento aplicado de informática industrial e comunicacións.
  A34 Capacidade para deseñar sistemas de control e automatización industrial.
  A35 Capacidade para aplicar os principios e métodos da calidade
  A36 TFG:Capacidade para a elaboración, presentación e defensa, ante un tribunal universitario, dun exercicio orixinal consistente nun proxecto no ámbito da Enxeñaría Industrial de natureza profesional en que se sinteticen e integren as competencias adquiridas nas ensinanzas.
  A37
Type B Code Study programme competences Basic / General
  B1 Capacidade de resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade e razoamento crítico.
  B2 Capacidade de comunicar e transmitir coñecementos, habilidades e destrezas no campo da enxeñaría industrial.
  B3 Capacidade de traballar nun contorno multilingüe e multidisciplinar.
  B4 Capacidade de traballar e aprender de forma autónoma e con iniciativa.
  B5 Capacidade para empregar as técnicas, habilidades e ferramentas da enxeñaría necesarias para a práctica desta.
  B6 Capacidade de usar adecuadamente os recursos de información e aplicar as tecnoloxías da información e as comunicacións na enxeñaría.
  B7 Capacidade para traballar de forma colaborativa e de motivar un grupo de traballo.
  B8 CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
  B9 CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
  B10 CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
  B11 CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
  B12 CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Type C Code Study programme competences Transversal / Nuclear
  C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  C2 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  C3 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  C4 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  C5 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  C6 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  C7 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes