Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Biotecnoloxía vexetal Código 610475303
Titulación
Mestrado Universitario en Biotecnoloxía Avanzada
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Galego
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Bioloxía
Departamento profesorado máster
Coordinación
Pomar Barbeito, Federico
Correo electrónico
federico.pomar@udc.es
Profesorado
Pomar Barbeito, Federico
Correo electrónico
federico.pomar@udc.es
Web http://masterbiotecnologiaavanzada.com/
Descrición xeral IMPORTANTE: As plataformas de guías docentes das dúas universidades, aínda sendo similares, teñen lixeiras diferenzas. En caso de que exista algunha discrepancia entre as guías, terase en conta a publicada na páxina web do máster. NA DOCENCIA DESTA MATERIA PARTICIPAN TAMÉN OS SEGUINTES PROFESORES DA UVIGO: Pedro Pablo Gallego Veigas (e-mail: pgallego@uvigo.es) Mercedes Gallardo Medina (e-mail: medina@uvigo.es) Mª Esther Barreal Modroño (e-mail: edesther@uvigo.es) Neste curso abordase a historia e os conceptos básicos da biotecnoloxía vexetal: cultivo in vitro de células, tecidos e órganos vexetais, tipos de cultivos e as suas aplicacions e inxeñería xenética. De forma máis amplia tratase a transformación xenética de prantas (conceptos, métodos de transformación e uso biotecnolóxico de prantas modificadas xenéticamente), la manipulación das prantas e a sua mellora vexetal. Por último, analizarase en profundidade o impacto e a visión que a sociedade ten sobre a biotecnoloxía e os organismos modificados xenéticamente, revisando aspectos como: patentes, normativas, cuestións éticas, riesgos. A metodoloxía empleada para a adquisición de coñecementos será a exposición e debate, (estratéxia expositiva ou maxistral) pero incluese, de forma innovadora, o Aprendizaxe Basado en Problemas (ABP), mediante o cal o estudiante tendrá que traballar nun caso práctico, que lles permitirá adquirir as competencias de curso, sendo o protagonista do proceso de aprendizaxe (estratexia por descubremento e construcción).
Plan de continxencia === ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS DOCENCIA MIXTA: * Metodoloxías docentes que se manteñen: Non hai cambios nas metodoloxías docentes mencionadas na guía. * Metodoloxías docentes que se modifican: Aínda que non hai cambios na metodoloxía docente a aplicar axustarase a duración e o contido das clases para asegurar a limpeza e desinfección de cada posto, así como para garantizala adecuada hixiene de mans antes de entrar y salir del aula. * Mecanismo no presencial de atención al alumnado (tutorías): Las sesiones de tutorización se desarrollarán mediante diversos métodos de comunicación con los estudiantes bajo la modalidad de concertación de cita previa por: - Correo electrónico. - A través de campus remoto. * Modificaciones (si procede) de los contenidos a impartir: Los contenidos se desarrollarán de forma íntegra de acuerdo a la planificación docente. * Bibliografía adicional para facilitar el auto-aprendizaje: === ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN === * Pruebas ya realizadas Estudio de casos. [Peso anterior 100%] [Peso Propuesto 100%] * Pruebas pendientes que se mantienen. No hay cambios. Estudio de casos. [Peso anterior 100%] [Peso Propuesto 100%] * Pruebas que se modifican No está prevista la modificación de ninguna prueba. * Nuevas pruebas Ninguna * Información adicional Las actividades evaluables de prácticas serán entregadas mediante la plataforma de teledocencia habilitada por la UVIGO o mediante correo electrónico. === ADAPTACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS === DOCENCIA NO PRESENCIAL: * Metodologías docentes que se mantienen: No hay cambios en las metodologías docentes mencionadas en la guía. * Metodologías docentes que se modifican: Las sesiones se llevarán a cabo de forma no presencial a través de Campus remoto. * Mecanismo no presencial de atención al alumnado (tutorías): Las sesiones de tutorización se desarrollarán mediante diversos métodos de comunicación con los alumnos bajo la modalidad de concertación de cita previa: - Correo electrónico con los profesores implicados. - Tutoría grupal, por grupos de trabajo o individual, si es el caso, a través de campus remoto. * Modificaciones (si procede) de los contenidos a impartir: Los contenidos se desarrollan de forma íntegra de acuerdo a la planificación docente. * Bibliografía adicional para facilitar el auto-aprendizaje: === ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN === * Pruebas ya realizadas. Estudio de casos. [Peso anterior 100%] [Peso Propuesto 100%] * Pruebas pendientes que se mantienen. Sin cambios. Estudio de casos. [Peso anterior 100%] [Peso Propuesto 100%] * Pruebas que se modifican No está prevista la modificación de ninguna prueba. * Nuevas pruebas Ninguna * Información adicional Las actividades evaluables serán entregadas mediante la plataforma de teledocencia habilitada por la UVIGO o a través de correo electrónico. Se aportará información con suficiente tiempo de antelación sobre la plataforma a utilizar para la realización de la exposición del caso (Faitic, Moodle, campus Remoto, etc.) y sobre las normas a las que se tendrá que atender para su realización.
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías