Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Sistemas Avanzados de Reparación e Reforzo de Estruturas Código 630567123
Titulación
Mestrado Universitario en Rehabilitación Arquitectónica (Plan 2016)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Enxeñaría Civil
Coordinación
Muñiz Gomez, Santiago
Correo electrónico
santiago.muniz@udc.es
Profesorado
Muñiz Gomez, Santiago
Correo electrónico
santiago.muniz@udc.es
Web
Descrición xeral Preténdese dotar ao alumno de ferramentas avanzadas que lle permitan abordar o proxecto, cálculo e verificación estrutural de obras de reforzo e rehabilitación. Analízanse as últimas tendencias tanto en materiais como en técnicas que veñen empregando no mundo da reparación estrutural. Todo iso tanto desde un punto de vista de proxecto, como de materiais e métodos actualizados existentes para o dimensionado estrutural destes edificios e a súa reparación. Compleméntase o curso coa análise de diversas obras reais, así como visitas ás mesmas.
Plan de continxencia Deseñáronse dous plans de continxencia. ESCENARIO 1 Exponse un primeiro escenario no que debido á capacidade das aulas ou outro tipo de razóns non sexa factible a docencia presencial das clases expositivas (sesións maxistrais), en tanto a docencia interactiva, ao ser grupos de menor número de alumnos poida seguir impartíndose de forma presencial. Nesta situación o único cambio previsto afecta á metodoloxía docente empregada nas sesións maxistrais que se realizarán en formato en liña coa axuda das plataformas oficiais da UDC. Non hai cambios nos contidos da materia, nin nos mecanismos de atención personalizada ao alumno, nin nos criterios de avaliación. ESCENARIO 2 Exponse un segundo escenario no que ante un posible confinamento non sexa factible ningún tipo de docencia presencial. En tal caso, os cambios previstos son os seguintes: 1. Modificacións nos contidos Non se realizan cambios 2. Metodoloxías *Metodoloxías docentes que se manteñen Ningunha *Metodoloxías docentes que se modifican Sesión maxistral, solución de problemas, proba mixta. A imposibilidade de continuar utilizando ambas as metodoloxías en formato presencial obriga a adoptar estratexias alternativas que faciliten as aprendizaxes con independencia das posibles continxencias relativas ao equipamento e conexión do alumnado. Por iso, óptase por facilitar a través das plataformas oficiais da UDC a documentación necesaria para continuar avanzando no programa formativo. Esta documentación complétase coas publicacións da materia a disposición en Reprografía da UDC e na Biblioteca do centro. 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado Mediante as plataformas oficiais da UDC Os foros permanecen abertos durante todo o período lectivo, respondendo o profesorado ás posibles consultas tanto durante as sesións virtuais como durante o horario oficial de tutorías. Mantéñense abertos as canles de comunicación (xeral e por grupos) para que o alumno poida elevar consultas. 4. Modificacións na avaliación Probas mixtas: A desenvolver co emprego das plataformas oficiais da UDC. En xeral ferramentas institucionais que faciliten o achegue electrónico de respostas, imaxes ou outro tipo de documentos que permitan valorar o nivel competencial adquirido polo alumno na materia. Isto implica que o alumno debe ter acceso a este tipo de ferramentas: computador, conexión banda ancha, micrófono, escáner e cámara. *Observacións de avaliación: Mantéñense os criterios de avaliación indicados. Os alumnos que por causas xustificadas relativas ao equipamento informático ou de conexión, debidamente acreditadas, non puidesen realizar os exames correspondentes ás probas mixtas en liña, deberán buscar solución na normativa emitida polo Reitorado da UDC. 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía Non se realizan cambios
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías