Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Traballo de Fin de Grado Código 652G03041
Titulación
Grao en Educación Social
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 6
Idioma
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos 1. Para formalizar a matrícula do TFG, o alumnado poderá ter pendentes como máximo 78 créditos para completar os estudos, incluídos os correspondentes ao TFG, e deberá matricularse tamén de todas as materias necesarias para rematar o plan de estudos do Grao. 2. Para defender o Traballo de Fin de Grao é necesario ter superadas todas as materias do Plan de Estudos, e mais ter o informe favorable da dirección académica do mesmo.
Departamento Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
Pedagoxía e Didáctica
Psicoloxía
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
Arias Rodriguez, Maria Alicia
Candedo Gunturiz, Maria Dolores Fatima
Clemente Diaz, Miguel
Cruz Lopez, Laura
Cuevas Gonzalez, Lino Manuel
Digon Regueiro, Alba Patricia
Espinosa Breen, Pablo
Ferradás Canedo , María del Mar
Franco Taboada, Victoria
Freire Rodríguez, Carlos
Gomez Taibo, Maria Luisa
Iglesias Galdo, Ana Maria
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Piñeiro Aguin, Isabel
Pose Porto, Hector Manuel
Ramos Rodriguez, Xosé
Rego Agraso, Laura
Rodriguez Romero, Maria del Mar
Rumbo Arcas, Maria Begoña
Serantes Pazos, Araceli
Teasley Severino, Cathryn
Zapico Barbeito, Mª Helena
Correo electrónico
alicia.arias.rodriguez@udc.es
dolores.candedo@udc.es
miguel.clemente@udc.es
laura.cruz@udc.es
lino.cuevas@udc.es
patricia.digon@udc.es
pablo.espinosa.breen@udc.es
mar.ferradasc@udc.es
v.franco@udc.es
carlos.freire.rodriguez@udc.es
luisa.gomez.taibo@udc.es
ana.iglesias@udc.es
jose.malheirog@udc.es
isabel.pineiro.aguin@udc.es
hector.pose@udc.es
jose.ramos@udc.es
laura.rego@udc.es
mar.rromero@udc.es
begona.rumbo@udc.es
araceli.serantes.pazos@udc.es
cathryn.teasley1@udc.es
helena.zapico@udc.es
Web
Descrición xeral O Regulamento para a elaboración do Traballo de Fin de Grao na Facultade de Ciencias da Educación, establece que o TFG debe reflectir as competencias específicas do Practicum, así como as propias do resto de materias do grao. O TFG supón a realización, por parte de cada estudante e de forma individual, dun proxecto, unha memoria ou un estudo concreto baixo a supervisión da dirección académica asignada. Neste traballo deben integrarse e desenvolverse os contidos formativos recibidos, así como as capacidades, competencias e habilidades adquiridas durante o período de docencia do grao, e en concreto: a capacidade para a búsqueda, xestión, organización e interpretación de datos relevantes- da súa área de estudo- co obxecto de emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica, tecnolóxica ou ética, e facilitar o desenvolvemento dun pensamento e xuizo crítico, lóxico e creativo. Trátase dunha materia de 6 créditos, o que se corresponde con 150 horas de traballo para o alumnado. Dadas as características da materia a porcentaxe do horas de traballo presencial será acordada en última instancia pola persoa/s encargada/s de dirixir o Traballo de Fin de Grao, establecéndose como obrigatorio que cada alumno/a realice polo menos tres titorías presenciais.
Plan de continxencia
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías