Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A27 A28 B2 B4 B5 B11 B12 B15 14 42 56
Prácticas de laboratorio B1 B3 B6 B7 B8 B9 B10 B13 B14 8 4 12
Proba obxectiva A27 A28 B1 B2 B3 B6 1 0 1
Estudo de casos B1 B3 B6 B7 B8 B9 B10 B13 B14 2 3 5
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado