Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Dispoñer dunha visión xeral do concepto de forza intermolecular e a súa relación co tamaño dun sistema e as súas propiedades fisicoquímicas. Xustificar o concepto de nanomaterial. AM3
AM7
Coñecer os distintos tipos de materiais absorbentes e en especial as propiedades do carbón activo e as súas aplicacións. AM2
AM3
Coñecer as propiedades dos intercambiadores iónicos naturais e artificiais, con especial énfase nas propiedades das ceolitas. AM2
AM3
Coñecer as propiedades básicas dunha membrana e a súa relevancia no ámbito dos procesos de separación en Química. AM1
AM3
BM2
CM11
Extraer información relevante derivada da lectura de artigos de investigación/divulgación sobre problemas reais asociados ao ámbito dos nanomateriais, sintetizar o seu contido e axuizalo de xeito crítico. AM1
AM2
AM3
BM1
BM2
BM3
BM5
BM6
CM5
CM8
CM9
Saber deseñar e poñer en práctica experimentos que permitan ensaiar o comportamento de materiais absorbentes e/ou intercambiadores iónicos en presenza dunha membrana. AM4
BM2
BM6
BM7
CM1
CM3
CM11