Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A4 A7 11 22 33
Seminario B1 B3 2 5 7
Traballos tutelados A2 A3 B6 C5 1 10 11
Prácticas de laboratorio B7 C3 C1 10 0 10
Eventos científicos e/ou divulgativos C8 C9 C11 1.5 0 1.5
Proba mixta B2 B5 2.5 10 12.5
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado