Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Desenvolvemento na aula dos contidos da materia.
Seminario Resolución dalgúns dos problemas propostos onde se aclararán as posibles dúbidas que poidan xurdir nestes.
Traballos tutelados Lectura, análise e discusión de artigos de investigación sobre forzas intermoleculares e nanociencia.
Prácticas de laboratorio Realización de prácticas de laboratorio onde se desenvolverán contidos descritos nas sesións maxistrais.
Eventos científicos e/ou divulgativos Actividades formativas complementarias tales como visita a un laboratorio de investigación, proxección de vídeos divulgativos, conferencias na facultade ou buscas temáticas na rede.
Proba mixta Exame dos contidos desenvolvidos.