Metodoloxías / probas Competencias / Resultados Horas lectivas (presenciais e virtuais) Horas traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A12 A15 A31 A34 A35 B2 B5 B6 B8 B12 15 33 48
Solución de problemas A12 A15 A31 A34 A35 B2 B3 B4 B9 B17 B18 B24 B25 6 8 14
Proba de resposta múltiple A12 A15 A31 A34 A35 B2 B15 B23 B26 B27 B28 C3 C4 C6 C7 2 1 3
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado