Metodoloxías Competencias / Resultados Descrición Cualificación
Sesión maxistral A12 A15 A31 A34 A35 B2 B5 B6 B8 B12 A asistencia e participación activa na clase valórase positivamente. Cada duas faltas descontarán un punto porcentual dos dez que esta actividade contribuiría.
Para aprobar a materia é necesario asistir polo menos ao 30% das clases en que se impartiu o ensino.
10
Solución de problemas A12 A15 A31 A34 A35 B2 B3 B4 B9 B17 B18 B24 B25 Os alumnos realizarán un traballo tutelado sobre temas actuais relacionados coa materia. 20
Proba de resposta múltiple A12 A15 A31 A34 A35 B2 B15 B23 B26 B27 B28 C3 C4 C6 C7 O alumno pode superar a materia pasando unha proba de tipo de proba, sempre que teña un éxito do 60 por cento (non se deducirá ningunha puntuación para as preguntas contestadas incorrectamente). No exame final, o alumno só terá que realizar a proba pendente. 70
 
Observacións avaliación
Na avaliación continua da materia, será un requisito indispensable para avaliar a asistencia regular, con
participación activa e uso, para as sesións e actividades organizadas polos coordinadores da materia
eo Mestre.
A nota non presentada aplicarase ao alumnado que só participa en actividades de avaliación
pesan menos do 20% na nota final, independentemente da puntuación obtida.

O sistema de avaliación permanecerá inalterado tanto para a primeira como para a segunda. Os criterios de avaliación para estudantes con traballo a tempo parcial e a exención académica da obriga de asistencia son os mesmos que na primeira e segunda oportunidade a non ser que decidan establecer diferentes criterios para estes estudantes.