Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A8 A10 A15 B1 B4 B5 B6 B8 C2 1 0 1
Discusión dirixida A8 A10 A15 B1 B3 B4 B6 B7 B8 C2 12 20 32
Lecturas A8 A10 A15 B1 B3 B5 B6 B7 B8 C2 0 10 10
Proba obxectiva A8 A10 A15 B4 B6 B7 B8 C2 0 10 10
Proba oral A8 A10 A15 B4 B6 B7 B8 C2 0 6 6
Sesión maxistral A8 A15 B1 B5 B6 B7 C2 7 10 17
Solución de problemas A8 A10 A15 B1 B3 B4 B6 B7 B8 C2 12 20 32
 
Atención personalizada 4.5 0 4.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado