Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Capacidade de traballo en equipo e de forma autónoma AM1
Capacidade de identificar e resolver problemas AM2
Realizar inferencias respecto aos parámetros que aparecen no modelo AM12
Obter os coñecementos precisos para unha análise crítica e rigurosa dos resultados AM9
Complementar a aprendizaxe dos aspectos metodolóxicos con apoio de software. AM10
Fomentar a sensibilidade cara aos principios do pensamento científico, favorecendo as actitudes asociadas ao desenvolvemento dos métodos matemáticos, como: o cuestionamento das ideas intuitivas, a análise crítica das afirmacións, a capacidade de análise e síntese ou a toma de decisións racionais AM15
Manexar diverso software, en particular R, e interpretar os resultados que proporciona nos estudos prácticos AM13
Saber iniciar un estudo de investigación coa posibilidade de facer unha tese doutoral BP6
Capacidade para traballar en equipo BP8
Capacidade para identificar e resolver problemas BP10
Capacidade de traballar con outros profesionáis, identificar problemas e poder resolvelos coa metodoloxía estadística axeitada, planificando analizando e interpretando correctamente os resultados do estudo. Comunicación e difusión dos resultados. Xuízo crítico de artigos científicos. CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9
CP10