Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A9 A10 A12 A13 A15 B6 B8 B10 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 24 44.4 68.4
Solución de problemas A2 A9 A10 A12 A13 A15 B8 B10 C1 C2 C4 C5 C6 C7 C8 C9 18 31.5 49.5
Traballos tutelados A2 A9 B10 C3 C6 C7 C10 14 2.1 16.1
Proba mixta A2 A9 A10 A12 A13 B10 C4 C5 C6 C7 4 0 4
 
Atención personalizada 12 0 12
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado