Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Modelos de Probabilidade/614493001
Análise Exploratoria de Datos/614493004

Materias que continúan o temario

Observacións

Para superar con éxito a materia é aconsellable a asistencia ás clases, sendo fundamental o seguimento diario do traballo realizado na aula e a realización de traballos prácticos propostos ao longo do curso. Tamén é recomendable ter cursado polo menos unha materia de estatística básica nunha titulación de grao precedente