Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Comprender técnicas da análise de series de tempo AM2
Capacidade crítica sobre as posibilidades e limitacións das técnicas da análise de series de tempo AM15
Capacidade de identificar e resolver problemas que requiran o uso de técnicas da análise de series de tempo AM2
AM6
AM8
Capacidade de manexar software comercial (fundamentalmente o software libre R) para analizar series de tempo AM13
Capacidade para iniciar a investigación e para participar en proxectos de investigación que poden culminar na elaboración dunha tese doutoral. BP6
Capacidade de traballo en equipo e de forma autónoma BP8
Capacidade de identificar e resolver problemas BP10
Ser capaz de identificar un problema da vida real. CP1
Dominar a terminoloxía científica-metodolóxica para comprender e interactuar con outros profesionais. CP2
Habilidade para traballar os aspectos metodolóxicos da investigación en colaboración con outros colegas a través do Campus Virtual co foro. CP3
Habilidade para realizar a análise estatística con ordenador. CP4
Escoller o deseño máis axeitado para responder á pregunta de investigación. CP5
Utilizar as técnicas estatísticas máis axeitadas para analizar os datos dunha investigación. CP6
Planificar, analizar e interpretar os resultados dunha investigación considerando tanto os aspectos teóricos coma os metodolóxicos. CP7
Habilidade de xestión administrativa do proceso dunha investigación. CP8
Comunicación e difusión dos resultados das investigacións. CP9
Lectura con xuízo crítico de artigos científicos dende unha perspectiva metodolóxica. CP10