Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A2 A6 A15 B6 B10 C1 C2 C3 C5 C6 C7 C8 C9 C10 17.5 38.5 56
Prácticas de laboratorio A13 B8 B10 C4 C6 16.5 36.3 52.8
Proba de resposta múltiple A2 A6 C6 1.5 0 1.5
Proba práctica A13 B10 C4 C6 2.5 0 2.5
 
Atención personalizada 12 0 12
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado