Materias que se recomenda ter cursado previamente
Taller de Análise Cuantitativa/615518012

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Ferramentas Informáticas para a Análise II/615518023

Observacións