Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Consistirá na realización das prácticas na entidade elixida para tal fin (coa supervisión dun/a titor/a académica e un/a titor/a profesional). As actividades a realizar polo alumnado e as condicións nas que estas se desenvolven estarán recollidas nun Proxecto Formativo redactado ao comezo do período de prácticas.
Portafolios do alumno O portafolio do alumno/a será un Informe de Avaliación do alumnado sobre o Centro de Prácticas e unha Memoria de Prácticas (seguindo o formato das prácticas externas establecido) que serán entregados presencialmente nas datas sinaladas, con antelación, polos/as titores/as académicos/as.