Temas Subtemas
O traballo consistirá no estudo de calquera ámbito da investigación social ou de mercados e estará dirixido, preferentemente, á resolución dun problema real.
En calquera caso, a memoria debe realizarse aplicando o proceso de investigación científica e demostrar que se adquiriron as competencias do título.
Só pódese defender unha vez superados os demais créditos da titulación.
O TFM deberá mostrar os coñecementos e competencias adquiridas ao longo do Máster.