Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Redacción dun traballo escrito aplicando os coñecementos adquiridos no Máster. É un traballo individual (supervisado por un/a titor/a) que será defendido publicamente nunha exposición oral fronte a un tribunal.
Recensión bilbiográfica Lectura e síntese de textos para a elaboración do TFM.
Presentación oral Elaboración e exposición dunha presentación oral para a defensa do TFM ante un tribunal.