Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Redacción dun traballo escrito aplicando os coñecementos adquiridos no Máster. Para o seu desenvolvemento existirán dúas opcións: (i) A realización vinculada a unha práctica desenvolvida no período de prácticas en empresas ou institucións; (ii) a realización independente de ditas prácticas.
É un traballo individual (supervisado por un/a titor/a) que será defendido publicamente nunha exposición oral fronte a un tribunal.
100
 
Observacións avaliación
Para ser avaliado do TFM é necesario estar matriculado neste, ter superados o resto de créditos do Máster e ter asignado un tema e un/a titor/a.