Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A4 A5 A17 B4 B7 4 12 16
Prácticas de laboratorio A4 A5 A17 A18 C1 5 25 30
Proba de resposta múltiple A17 2 16 18
Seminario A4 A5 A12 A16 A17 A18 10 1 11
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado