Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A14 A16 B7 5 30 35
Estudo de casos A9 A13 A15 C2 4 12 16
Prácticas de laboratorio A2 A3 2 10 12
Seminario A2 A3 A6 A9 A13 C2 10 2 12
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado